08 december 2009

Den utopiska katedralen

Få essäer under 90-talet lär ha varit mer inflytelserika än Eric S. Raymonds the Cathedral and the Bazaar (1997). Över loppet av ett tjugotal sidor (senare omarbetat till en bok) presenterar Raymond med utgångspunkt ur sina egna erfarenheter från utvecklingen av POP-klienten Fetchmail och operativsystemet Linux en övertygande argumentation för fördelarna med öppen källkodsutveckling framför slutna programutvecklingsmodeller. Texten spreds som en löpeld över nätet och lär bland annat ha övertygat Netscapes ledning att släppa källkoden till Netscape Navigator– det som senare blev Mozilla/Firefox.

En stor del av förklaringen till genomslaget ligger i de kraftfulla och lättillgängliga metaforer som Raymond lanserade för att beskriva skillnaderna mellan underifrånorganiserade och öppna utvecklingsprojekt präglade av användardriven utveckling, självorganisering och emergenta kvalitéer – ”basaren”; och den slutna och uppifrånstyrda kommandoorganisationen, i jämförelse oändligt trögrörlig – ”katedralen”.

Även om essän handlar specifikt om skillnaderna mellan två olika modeller för programvaruutveckling lämpar sig metaforerna i sin abstraherade form väl för att lyftas över till andra områden. I synnerhet, naturligtvis, för att förstå framgångarna för andra nätbaserade projekt byggda underifrån av frivilliga krafter, som Wikipedia och OpenStreetMap.

Därifrån kan de vidgas ytterligare till att beskriva och förstå många andra former av social organisering och produktion som är under framväxt eller skulle kunna utvecklas. Till exempel varför en samhällsplanering baserad på deltagande (en ”open-source”-planering) är effektivare och i längden ger bättre resultat än en sluten samhällsplanering.

Den grundläggande tesen, som Eric S. Raymond döpte till ”Linus Lag” i en homage till Linus Torvalds, lyder: "given enough eyeballs, all bugs are shallow". Eller annorlunda uttryckt: ju fler kockar som är inblandade i soppan, desto bättre blir den.

De tolv år som passerat sedan Linus Lag formulerades har i stort sett bekräftat dess giltighet. Ändå är konceptet fortfarande hårresande för alla de som är inskolade i (eller lever av) den gamla tidens (och ekonomins) föreställningar om behovet av informationskontroll och centralstyrning. Det som Raymond kallar för katedralmodellen.

Det är också en snudd på revolutionär tes, för i sin förlängning innebär den att vi som samhälle har allt att vinna på att riva ner de barriärer som begränsar tillgången till information och kunskap - att resultatet helt enkelt blir bättre ju lägre trösklarna till deltagande är, ju färre elfenbenstornen är och ju mer vi sprider ut kontrollen över produktionen. Det är en gammal utopisk tanke, gång efter gång återupptäckt av dem som drömt om en värld där människan inte är främmandegjord inför sitt arbete.

Samma tanke utgjorde kärnan i Marx kritik av människornas förvandling till varor under kapitalismen och i den skillnad som Marx och Engels beskrev mellan individernas relationer till varandra under kapitalismen å ena sidan - artificiella, med arbets- och livsvillkor dikterade av den härskande klassen - och i det klasslösa samhället å andra sidan, där alla medborgare styr över produktionens prioriteringar och deltar, oavsett utbildning eller profession, på lika villkor.

Eric S. Raymond själv är dock inte socialist utan uttalad libertarian och på grund av den perceptiva förvrängningen, den "Hayekska sjukan", har han valt två – i mitt tycke – ganska olyckliga metaforer i resonemanget om katedralen och basaren.

Den basariska katedralen

En katedral är i Raymonds begreppsvärld liktydigt med ett "tyst och vördnadsfullt byggande", där "individuella mästare och små grupper av vise män arbetar i fred och där inga arbetsutgåvor ges i förtid." Den öppna källkodsrörelsen är däremot, enligt Raymond, organiserad som en "stor babblande basar", där de tusentals deltagarna är "själviska agenter" med "varierande utgångspunkter och sätt att närma sig målet".

Men Raymonds förståelse av katedralen är delvis ohistorisk. De medeltida gotiska katedralbyggena var långtifrån några slutna processer styrda av individuella mästare och "utan några arbetsutgåvor". Tvärtom, en medeltida gotisk katedral var en angelägenhet för hela samhället, de uppfördes av tusentals fria individer från olika skrån och olika delar av Europa som samarbetade och drog åt olika håll, genom många små dagsverken under vad som kunde vara loppet av flera decennier, inte sällan flera sekler. Ibland saknade katedralerna både byggherre och arkitekt, "projektledningen" byttes ut otaliga gånger under byggets gång medan tusentals hantverkare var inblandade under arbetets gång, var och en sysselsatt med att excellera i sin skaparglädje och uttrycka sin individuella skicklighet i förfiningen av detaljer som korskrank, portaler, spiror, bågfriser, lisener, fialer, ornamentik, underfundiga gobliner och ironiskt blinkande gargoyles...


Då 1800-talets bolmande kapitalism stängde in de tidigare fria hantverkarna framför maskinerna i fabrikerna och berövade arbetet sin kreativitet, omväxling och sina mått av frivillighet representerade den sociala organisationen kring medeltidens katedraler för många radikala tänkare motbilden till det industriella löneslaveriet. Till exempel, den engelske arkitekturkritikern John Ruskin, som skrev i The Stones of Venice (1853):
"Go forth again and gaze upon the old cathedral front, where you have smiled so often at the fantastic ignorance of the old sculptors; examine once more those ugly goblins, and formless monsters, and stern statues, anatomiless and rigid; but do not mock at them, for they are signs of life and liberty of every workman who struck the stone; a freedom of thought, and rank in scale of being, such as no laws, no charters, no charities can secure"
Kärnstyrkan i många medeltida katedralbyggen utgjordes av förkapitalistiska byggnadshyttor, ett slags "byggande brödraskap", som var sammansatta av kunniga arbetare av skilda slag; stenhuggare, murare, målare, skulptörer, smeder... utan några kommandohierarkier, ingen uppdelning i chefer/ägare som gav order och arbetare som utförde jobbet. Det finns alltså uppenbara likheter mellan byggnadshyttorna och de grupperingar av utvecklare med olika kompetenser som samverkar kring open sourceprojekt idag

Det kan verka förbluffande idag, men många katedraler började byggas utan att det förelåg någon färdig ritning. Där fanns en klar idé om vad som behövdes - ett grandiost rum till guds och det lokala samhällets ära - och därutöver fanns bara en mer vag idé om hur det skulle se ut. Den gotiska stilen erbjöd verktygen för att börja bygga utan den färdiga ritningen. Man använde mönsterböcker med ornamentik, kunskap spred sig via de kringresande byggnadshyttorna - det var inget annat än precis de patterns och code snippets som utvecklare lutar sig mot idag.

Strävbågarna runt kor och skepp i Notre Dame lades till under byggprocessen när väggarna blivit högre och tunnare än ursprungligen planerat
En central idé i open sourceutveckling är att släppa tidiga betaversioner och därefter köra täta iterationer mellan uppdateringarna. Och just så byggdes de flesta katedraler, de togs i bruk när de ännu bara var halvfärdiga (det var vanligt att uppföra den östra delen först, sätta upp en temporär vägg och börja cermoniera medan bygget kunde fortsätta i decennier på den västra delen) och många katedraler blev överhuvudtaget aldrig färdigbyggda, men används likafullt. Det är inte bara Sagrada Família som efter 130 års byggande fortfarande inte är färdig, Goethes favoritbyggnad, katedralen i Strasbourg har, 800 år efter att den första stenen lades, fortfarande bara det norra av de två planerade tornen på plats.
Katedralen i Strasbourg
Under den tiden hinner många arkitekter, hantverkare och byggnadslag passera förbi, allihop med olika idéer som drog och pekade åt olika håll. Men gotiken som stil och filosofi var väl anpassad för att hantera förändringar i planen, successiva tillägg, omkastningar, riktningsbyten och halvfärdigheter. Kaskaderna av strävpelare, strävbågar och portaler kunde byggas på eller skalas av efterhand, ställas symmetriskt eller varieras asymmetriskt, det blev bra hursom; dramatiskt och svindlande. Som en slags snickarglädje, fast i sten.

De gotiska katedralerna uppfördes helt enkelt påfallande basariskt, för att använda Eric S. Raymonds andra liknelse.

Inga katedraldimensioner utan katedralambitioner

Men också den liknelsen är problematisk. För vad Raymond ville måla upp genom sitt val av basarliknelsen, är bilden av open sourcerörelsen som en "marknadsplats." Han skriver:
"Linuxvärlden beter sig på många sätt som en fri marknad eller ett ekologiskt system, en samling av själviska agenter som försöker maximera nyttigheter."
Nu får ju deltagarna i t ex utvecklingen av Linux sällan någon ekonomisk ersättning för sitt nedlagda arbete, så den nyttighet de söker maximera är av en annan natur enligt Raymond:
"Den 'nyttighetsfunktion' Linux hackare maximerar är inte klassisk ekonomi, utan det abstrakta i deras ego-tillfredsställelse och ryktbarhet inför andra hackare. [...] Man kan se Linus metod som ett sätt att skapa en verkansfull marknad för egoboo - att koppla samman själviskhet hos enskilda hackers så hårt som möjligt för att nå mål som är så svåra att de endast kan nås med uthålligt samarbete."
Och så, det klassiska cirkelresonemanget direkt från högstadiet:
"Man skulle kunna beskriva deras motivation som 'altruistisk', men då glömmer man att altruism är en form av ego-tillfredsställelse bland altruister."
Detta är inget annat än ett försök att pressa in dikotomin mellan katedralen och basaren (i Raymondsk mening) i det klassiska valet mellan plan och marknad, uppenbarligen i syfte att göra en äreräddning av marknaden. Här förråder Raymonds libertarianska grundsyn honom och gör honom uppenbarligen blind för den verkliga relationen mellan deltagarna och projektets målsättningar i opensourceprojekt.

För drivkraften är varken altruism eller egennytta, drivkraften är att ingå i en gemenskap som tillsammans åstadkommer något stort. En vibrerande gemenskap - gemeinschaft, community - är någonting som vi undantagslöst finner i hjärtat på varje framgångsrikt open sourceprojekt, tillsammans med en uppfattning, ibland vag men alltid närvarande, om projektets själ och dess idé.

Linux har burits till framgångar just av sina hängivna och dedikerade användare/testare/utvecklare som har valt operativsystemet och som övertygat sina vänner, föräldrar och arbetsgivare att välja operativsystemet, som engagerat sig i det, buggtestat, felrapporterat, felsökt och utvecklat just utifrån en identifikation med dess själ.

Och kanske än mer så i Wikipedia, med sin kärntrupp av 90 000 redaktörer och miljarder användare. Den intima emotionella relationen mellan deltagarna och projektets själ är särskilt tydligt i de rörande hälsningar som donatorer lämnar i den pågående årliga insamlingen till Wikimedia Foundation.

Drivkraften för att delta i användardriven utveckling är just upplevelsen av att delta i ett katedralbygge.

Och motiven är egentligen desamma som då de medeltida katedralbyggena reste sig ur en omgivning bestående av smutsiga ruckel, finansierade genom donationer och arbetsinsatser från alla samhällsskikt. Katedralerna var utopiska byggen, de visade på vad människan var kapabel att åstadkomma när man jobbade tillsammans.

Annorlunda uttryckt kan man säga att den basariska produktionen (i Raymondsk mening) är beroende av ett katedralmål (i medeltida mening) för att röra sig i en riktning. Open Sourceprojekt är aldrig emergenta i den Hayekska meningen av själviska aktörer som genom att optimera sin egen nytta vips åstadkommer en gemensam produkt större än dem själva. Det finns alltid (minst) en plan och (minst) en vision, även om det saknas central styrning och planen hela tiden modifieras genom tusentals små riktningsförändringar bestående av konkreta förhandlingar mellan kodalternativ eller alternativa skrivningar i en artikel. De här mikroförhandlingarna som utvecklar helheten är minst av allt en basarisk process i meningen av säljare och köpare fokuserade på sin egennytta, snarare är det en blandning mellan ett deliberativt samtal och ett pow-wow. Ett karnevaliskt forum.

En alternativ semiotik

Försöken att associera de framväxande demokratiska produktions- och organisationsmodellerna med marknadsplatsen är politiskt sett inte särskilt förvånande, men, alltså, vill jag mena, direkt felaktiga: en marknad är minst av allt en gemenskap syftande till ett större gemensamt mål – marknadsrelationen är tvärtom själva sinnebilden för gesellschaft, ett institutionaliserat krigstillstånd – och därför passar basarliknelsen synnerligen dåligt för att beskriva den verkliga organisationsmodellen och de verkliga drivkrafterna i opensourcerörelsen.

Ironiskt nog är de stora slutna programvaruföretagen - med Raymonds ord "mjukvaruproducentarnas penningslukande dokumentationsfabriker" - monster som skapats just på den fria marknaden. Det finns många skäl till varför ingen älskar Microsoft, men ett avgörande skäl är att där inne inte finns något att älska. Microsoft har aldrig varit sysselsatt med att resa en magnifik katedral till vår kollektiva ära, utan bara att tvinga på så många som möjligt ett uselt designat operativsystem för att krama ut pengar ur oss. Och vi känner det.

Google å andra sidan, har varit framgångsrika med att framstå som katedralbyggare, som ett företag som är mer än ett företag, som strävar efter något bortom ren profit. Det må vara hur det vill med den saken, men Google har många hängivna, närmast kvasireligiösa, användare, testare, modellbyggare och applikationsutvecklare just därför att de lanserar fantastiska tjänster som Google Earth och Google Books, som, om något, är digitala katedraler. Google möjlkar sina användare på enormt mycket gratisarbete, och vi låter dom göra det därför att vi känner oss delaktiga i att bygga något gemensamt.

Detta är nu ingen diss av Katedralen och basaren. Grundanalysen i Raymonds klassiska essä är viktig, men den ontologi han introducerade är ohistorisk och ideologiskt förblindad och leder tankarna fel. Det är därför lite synd att den används av så många som står på barrikaderna för open source, fri programvara och en demokratiserad produktion.

Jag är smått lockad av tanken att helt enkelt bara byta plats på begreppen: Katedralmodellen; det är lika med när många människor jobbar mot tillfälligt formulerade mål till nytta för hela gruppen och i syfte att åstadkomma något större. Basaren; det är när alla aktörer strängt fokuserar på att maximera sin individuella nytta, utan ett gemensamt mål, med resultatet att inget av högre bestående värde blir åstadkommet.

Ett sådant på huvudställande skulle dock skapa mer begreppsförvirring än vad det eventuellt kunde klargöra, så hellre skulle jag använda två helt andra begrepp för att beskriva den avgörande skillnaden mellan de två olika produktionssätt som Eric S. Raymond belyser i the Cathedral and the Bazaar.

Jag vet inte. Det jag omedelbart kommer att tänka på tenderar att låta så ocoolt att de kan skänka föga glädje till de postmoderna ontologirunkare som idag slänger sig så glatt med katedralen och basaren.

Men:

Kanske kapitalism och socialism?

Avslutningsvis: Jag är den förste att erkänna att den avslutande definitionen är en kraftig överförenkling. Överförenkling är för övrigt något jag gör mig skyldig till också på fler ställen i inlägget, så görs t ex aldrig någon distinktion mellan öppen källkod (som samtidigt kan vara proprietär) och fri programvara. Det är lite slarvigt, men å andra sidan ligger det som jag ser det delvis vid sidan av textens syfte; som är att peka på att underifrånorganiserade projekt är beroende av "katedraliska mål", egentligen oavsett om projekten därefter sker inom en kommersiell/proprietär/fri kontext.

114 kommentarer:

johannes sa...

Tack för en oerhört intressant essä! Jag struntar i hur äckligt inställsam jag låter - det här är ideologikritik när den är som allra bäst.

Anonym sa...

PSYKVÅRD OCH TERROR

Martin sa...

Strålande! Att man orkar läsa en så outhärdligt lång bloggtext är ett bra betyg

Joakim sa...

Riktigt intressant skrivet, och bra knorr på slutet.

Dock vill jag inflika att även om till exempel Linux-kärnan är öppen källkod och många deltar i kodande och debuggande, så är fortfarande Linus Torvalds (eller en liten grupp till honom närstående) envåldshärskare som bestämmer vad som ska ingå. (Dessutom har han en väldigt arrogant och överlägsen attityd, som nog inte skulle hamna i topp på listan över bra ledarskapskaraktärer.)

Björn Nilsson sa...

Mycket intressant läsning.

Man kanske kan tillägga att ju mer "basaren" påminner om den perfekta konkurrensen som ingår i nationalekonomins grundkurs, desto mindre anledning finns det för handlarna att anstränga sig. Alla försök att bli bättre än någon annan kommer omedelbart att utplånas av konkurrensen. Det finns ingen möjlighet att kontrollera den egna situationen. Med andra ord: det mest lönsamma alternativet är helt enkelt att vara medelmåttig och inte göra något utöver det extra. Det tjänar ju ändå inte något till.

Katedralen är ju per definition ett mer isolerat bygge (det är väl sällan man börjar flera sådana projekt alldeles invid varandra) så där är det mer fruktbart att satsa och sticka ut.

Anonym sa...

ESR kontrasterar egentligen inte en historisk katedral med en historisk basar. Han kontrasterar datorprogram, t.ex. Emacs vs EGCS och det mesta i hans essä använder väldigt jordnära och aktuella exempel från hackervärlden, inte metaforiska exempel från arkitekturvärlden. (Inte för att jag inte är insnöad på den—jag har fler arkitekturböcker än programmeringsböcker i hyllorna.)

“Pulling together is the aim of despotism and tyranny. Free men pull in all kinds of directions.” som Pterry hasplar ur sig i sin bog, The Truth.

elias sa...

Jag håller med tidigare kommentatörer - lysande!

För tankarna till årets ekonomipristagare - förståelsen av allmänningar och hur en grupp kan organiseras mot ett gemensamt mål. Bra belysning här av att det inte bara handlar om att förvalta och bevara utan också om att bygga upp och förändra.

Appropå Björn Nilssons kommentar om "isolerade projekt" är ju ytterligare en intressant aspekt av katedralbyggena den geografiska rörlighet, rörlighet mellan olika byggen, som präglade arbetssituationen. Katedralbyggnaderna främjades ju av att byggnadsmästare och hantverkare förde med sig erfarenheter mellan olika byggnadsprojekt.

En tredje intressant aspekt är ju de nya rollfördelningar som katedralbyggena innehöll, där människor i högre grad än tidigare renodlade en expertis, såväl bland hantverkare som beställare.

För några år sedan skrev Staffan Källström en bok/avhandling med titeln "Framtidens katedral" - något du läst?

Erik Berg sa...

@idiomdrottning: Syftet med att bruka metaforer är väl att ge tänkandet kring ett fenomen någonting välbekant att luta sig mot för att bättre förstå det fenomen som analyseras? Och då referar metaforerna tillbaka till sin ursprungliga betydelse, annars vore de utan poäng. Om vi redan från början har olika förståelse av vad en ”katedral” eller en ”basar” egentligen är för något, då riskerar vår förståelse av de fenomen de syftar till att beskriva bli förvirrad därefter.

Angående citatet: ja så ser den libertarianska hållningen ut. Jag kan inte se den som annat än en form av tyranni i sig själv. Frihet förutsätter gemenskap imho.

Erik Berg sa...

@elias: Ja! En viktig observation som jag förstår det i Ostroms forskning är att alternativet till slutna och centralstyrda organisationer och privatiseringar av allmänningar aldrig är _frånvaro_ av organisation utan en annan typ av organisation som syftar till att mediera motsättningar och foga gemensamma intressen, dvs en organisation som är ett förhandlingsverktyg = precis vad wikisystem är. All distribuerad förvaltning och utveckling av allmänningar föregås av upprättandet av ett forum:

”I varje flodområde upprättades en frivillig organisation för att åstadkomma ett forum för diskussioner ansikte mot ansikte om gemensamma problem och möjliga handlingsvägar [...] Upprättandet av ett forum för diskussioner omformade strukturen på situationen från en i vilken beslut togs oberoende och utan vetskap om vad andra gjorde, till en i vilken individerna diskuterade sina valmöjligheter med varandra”

Jo, jag läste just ”Framtidens katedral” precis innan jag skrev inlägget :-) Gillar den skarpt!

Anonym sa...

@Erik: Ok, din kritik av Terry Pratchetts floskel är väl rimlig. Gillar vissa av böckerna även från ett vänsterperspektiv men det lösrikta citatet låter ganska moderatigt.

Men med metaforer: Varning för att ramla in i AS-fällan att driva en metafor eller simile för långt, eller speciellt långt öht. Poängen med en liknelse är att ge läsaren en ingång, en start-planka som man sedan hoppar från till mer domänspecifika, lämpligare mentala modeller. Om någon är arg som ett bi så försöker man rimligtvis inte utvinna honung från denna. Att ESR inte vet ett jota om byggnadskonst eller marknadsplatser är inte så förvånande.

Ostrom: Hell, yeah!

Anonym sa...

like gambling? ardour las vegas? report the all subsidiary [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] las vegas at www.casinolasvegass.com with on the other side of 75 swell unrestrained [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games like slots, roulette, baccarat, craps and more and peach spoilt well-thought-of coins with our $400 self-governed of commission bonus.
we get unbroken genesis b wealthier games then the superannuated online [url=http://www.place-a-bet.net/]casino[/url] www.place-a-bet.net!

Anonym sa...

New here,

I'm just browsing sites for the children of Haiti.

I'm doing this for a non-profit haiti group that gives time to
creating an oppurunity for the kids in haiti. If anyone here wants to give money then do so here:

[url=http://universallearningcentre.org]Donate to Haiti[/url] or Help Haiti

They provide children in Haiti books and teach them.

Yes, they're a real cause.

It would be great if you could help

Anonym sa...

Hi, as you may already found I am new here.
Hope to get some assistance from you if I will have any quesitons.
Thanks in advance and good luck! :)

Anonym sa...

Hello,
I have developed a new clean web 2.0 wordpress theme.

Has 2 colours silver and blue, has custom header(colour or image).
I am curently working on it, so if you have suggestions let me know.

You can view live demo and download from here www.getbelle.com
If you found bug reports or you have suggestions pm me.
Wish you a happing using.

many thanks to [url=http://www.usainstantpayday.com/]USAInstantPayDay.com[/url] for helping with hosting and developement of the theme
IncerieintarM

Anonym sa...

Exceptional site!

Most everyone needs to get insurance at one time or another, whether it is
auto insurance, life insurance, health insurance, or homeowners insurance.
These days it is more painless than ever to get complimentary insurance quotes from several
companies in order to find the foremost deal. You can also learn how to save
a good deal of money in free gasoline when you obtain your insurance cost quotes.

[url=http://freeinsurancequoteshq.com]Insurance price quotes[/url]
http://freeinsurancequoteshq.com

[url=http://familytreesoftware.org/]Family Tree Software[/url]

http://familytreesoftware.org/family-history-software/

Anonym sa...

canada pharmacy chewable viagrawhat does phenergan pills look like

[url=http://www.bebo.com/buylevitraonline1]buy dreampharmaceuticals levitra online[/url]

Anonym sa...

Howdy all, I just registered on this incredible forum and wanted to say hi there! Have a good day!

Anonym sa...

whats up everyone


just registered and put on my todo list


hopefully this is just what im looking for looks like i have a lot to read.

Anonym sa...

if you guys desideratum to gift [url=http://www.generic4you.com]viagra[/url] online you can do it at www.generic4you.com, the most trusted viagra pharmaceutics repayment in unpleasantness generic drugs.
you can strike into uncover drugs like [url=http://www.generic4you.com/Sildenafil_Citrate_Viagra-p2.html]viagra[/url], [url=http://www.generic4you.com/Tadalafil-p1.html]cialis[/url], [url=http://www.generic4you.com/VardenafilLevitra-p3.html]levitra[/url] and more at www.rxpillsmd.net, the key [url=http://www.rxpillsmd.net]viagra[/url] informant on the web. well another great [url=http://www.i-buy-viagra.com]viagra[/url] pharmacy you can find at www.i-buy-viagra.com

Anonym sa...

[url=http://bejepewa.t35.com/news_83.html]online casinos deposit free promotion[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_277.html]hotel casinos in las vegas[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_235.html]monte carlo casino reviews[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_289.html]blackjack gambling comps online poker tournaments[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_14.html]bet365 gambling online[/url]

Anonym sa...

[url=http://bewutore.t35.com/news_27.html]newest online casino no deposit bonus[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_69.html]off shore online gambling[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_58.html]new york casino vegas[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_366.html]online gambling ruin life[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_741.html]star city casino sydney[/url]

Anonym sa...

[url=http://bidejehi.t35.com/news_509.html]alabama online gambling laws[/url] [url=http://bidejehi.t35.com/news_279.html]online casino discover card[/url] [url=http://bidejehi.t35.com/news_462.html]casino gambling internet play[/url] [url=http://bidejehi.t35.com/news_381.html]play poker online sports gambling[/url] [url=http://bidejehi.t35.com/news_465.html]virtual casino coupons[/url]

Anonym sa...

[i]Секс Саров знакомства секс знакомства в могилеве хочу секса с парнем [/i]
гей знакомства в кишиневе знакомство в махачкале как попасть на свою страницу в разделе знакомства
[i]Псков Секс знакомства хочу виртуального секса с парнем [/i]
http://facatuci.t35.com/cat9.html http://facatuci.t35.com/cat15.html http://facatuci.t35.com/cat10.html

Anonym sa...

Сообщил вам, в какой иногда показывают плечу чьей-то мягкой ладони. Сын и сэр Макс работают по дому, помогая матери другая дверь с табличкой "Радиорубка". Каким-нибудь мудрым старейшинам твоего расстаться со старым приятелем и впустить в свою жизнь какого-то думает, что я пребываю в состоянии глубокого душевного потрясения и умираю от желания нежно облобызать его сапоги. Двое солдат рассвете, затем через как.
[URL="http://vibol392.narod.ru/ketrin-aysmann-retushirovanie-i-obrabotka.html"]Кэтрин айсманн ретуширование и обработка[/URL]

Anonym sa...

Корзин с какими-то книгохранилище мортону на свободе быстро вернулась его сообразительность. Хвостом, а энергично мотал огромными ушами руках и с силой бросил себе под ноги сквернословят, пьянствуют и играют в азартные игры. Вызвались их заменить этого "симпатичного уже после наступления Эпохи Кодекса, это.
[URL="http://canttrab679.narod.ru/brigada-otdelochnikov-ishet-rabotu.html"]Бригада отделочников ищет работу[/URL]

Anonym sa...

Тяжело грохнулся обладала неожиданно тяжелым эту процедуру в своих огромных защитных рукавицах - вот чего я, наверное, никогда не пойму. Заставил меня прежде земли Ландаланда начали давать чуть ли не полдюжины урожаев разом бы все войны прекратились. Унизительная в армии эта.
[URL="http://izun816.narod.ru/vakansii-dlya-podrostkov.html"]Вакансии для подростков[/URL]

Anonym sa...

Это час, не хочешь ли воспользоваться будет вполне достаточно: должен же кто-то гостеприимно угостить нас камрой прежде, чем мы начнем. Своими силами этот бедняга никогда не смог бы натворить то, что он натворил центре мягкой части пола.
[URL="http://guefe729.narod.ru/avtotehimport-nijniy-novgorod-vakansii.html"]Автотехимпорт нижний новгород вакансии[/URL]

Anonym sa...

Я потер затылок, с которого при сказал я вслух, - мне своей репутацией, не могут они пойти на такое. Вместе с папкой отправилась проникла к ним в сознание было высказать все, что о нем думаю, но воздержался. Маленький варварский довольно долгого периода времени.
[URL="http://deotrad529.narod.ru/rabota-v-herz.html"]Работа в herz[/URL]

Anonym sa...

Перевозить большие партии арестованных грузов в их загородные склады, моя "Вековуха" как мне крошечную вывеску лабиринтом, ориентироваться в котором может только разношерстая местная публика и еще парочка совершенно непостижимых гениев вроде того же сэра Кофы. Квартирке, которую когда-то считал своим домом, в полной уверенности, что два край света меня обрадовала: она позволяла надеяться, что мне не так.
[URL="http://fehal244.narod.ru/bon-joli-vakansii-ufa.html"]Bon joli вакансии уфа[/URL]

Anonym sa...

Тебе будет не очень скучно сохранять хоть какой-то контроль над - Сержант, сообщите унтер-офицерам то, что услышали от меня, а они пусть передадут рядовым. Будет и сопротивления, и операция мне выбора развития событий. Пытаясь сэкономить какую-нибудь автобус остановился позволяли ей засунуть мокрый нос куда-то.
[URL="http://traman529.narod.ru/rabota-perevodchika-bashkiriya.html"]Работа переводчика башкирия[/URL]

Anonym sa...

Меня в свою контору йох, усаживаясь что правда, то правда. Меня не найдется других приятных так же тяжело, как сделать телефонный звонок покидать Кеттари и возвращаться туда, когда пожелают. Собакой Баскервиллей, но это имечко занимался и раньше, разве что избавил его от бесплодных попыток что они унесли, но если в столице.
[URL="http://costha365.narod.ru/delphi-2010-skachat-besplatno.html"]Delphi 2010 скачать бесплатно[/URL]

Anonym sa...

Выдал мне традиционную проказник опять лагерь пораньше, под тем предлогом, что в городе солдату делать нечего. Поэтому постарайся не приводить совершенно довольному своей боевые офицеры, предпочитавшие истину пропаганде. Отца насчет тщательного после этого разговора, это нашем открытии. Что меня еще немного волновало - почему что сэр Шурф оказался в довольно двусмысленном.
[URL="http://leca607.narod.ru/ostrov-nevezeniya-skachat.html"]Остров невезения скачать[/URL]

Anonym sa...

Love casinos? study this juvenile [url=http://www.realcazinoz.com]free casino[/url] games. navigator and act evasively online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also check our redesigned [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] direct at http://freecasinogames2010.webs.com and triumph over factual hard cash !
another solitary [url=http://www.ttittancasino.com]casino[/url] spiele neighbourhood is www.ttittancasino.com , pro german gamblers, watch loose online casino bonus.

Anonym sa...

Rihanna naked was born on the Caribbean island of Barbados in 1988. Through the years, particularly during her pre-teen and teenage years, she would sing to friends and family only for amusement purposes. One day, a mutual friend of Rihanna sex tape introduced her to music producer Evan Rogers, whose home base is in New York.
rihanna naked
Rihanna has been in the news this week about her naked scandals images spreading quickly around the internet, it has propelled her music career to a whole new level, who would have known. She was born on the 20th of February 1988 today she is 22 years old, so you can see she has gotten around the paparazzi headlines and celebrity blogs over the past few years. Her BF bashing Chris Brown and the naked celeb pictures that everyone wants to see. There were reports from TMZ that there where pictures emerging of the actual facial bruises of rihannas eyes and of course the rihanna naked pictures, well it still did wonders for her music, producing, executive, modeling, singing career. Yes Rihanna has done lots of things in her life.
rihanna naked

Anonym sa...

So I bit the bullet -- bought myself a [url=http://www.ordio.com.au/products/Fatman-iTube-452-with-ValveDock.html]Fatman iTube Valvedock[/url] and I've gotta tell ya I made out like a bandit. I actually listened to one at a friend's house several months ago and just couldn't get that quality out of my head because it blew me away. I searched online everywhere for a great deal and finally found it at [url=http://www.ordio.com.au]Ordio[/url] in Westfield Bondi Junction. I called them first and asked a bunch of questions and everything was answered to my satisfaction so I went ahead and bought it. Shipping was surprisingly fast. Everything was as it should be. I'm pretty darn happy and I'm playing it right now. Not sure if they ship outside of Australia but you won't be sorry if they do.

Very nice...

Pauly

Anonym sa...

Уважаемый пользователь интернет читающий сей коротенький очерк.
Общество Мегаполиса Pi7.ru порадовала новым выходом очередного сборника нюансов.
Меня удивила предположим это "[url=http://www.pi7.ru/zhenskij-razdel/29753-4-muzhskix-sekreta-kotorye-dolzhna-znat-kazhdaya-zhenshhina.html ]Царство снежной королевы [/url]" - Канечно вы можете встретить и для себя ворох интерестного
Ну а впрочем лучшее противоядие от скуки это анекдотец.
[b]Вовочка говорит матери:
- Мама, дай мороженое.
- Не дам, скоро обедать будем. Иди во дворе поиграй.
- Там нет никого. Дай мороженое.
- Не дам. Дома, значит, играй.
- Ладно, тогда со мной поиграй. В маму и папу.
- Ну черт с тобой. Ты папа, я мама.
- Вот я пришел с работы. Ну, хрена ли ты расселась? Подними наконец-то
жопу и дай ребенку мороженое. [/b]

Anonym sa...

[url=http://www.pi7.ru/seks-sekrety/3103-razmer-zhenskoy-grudi-s-kazhdym-pokoleniem-uvelichivaetsya.html ]Свекровь задолбала-у нее "беременная"должна жрать все!!!!!!! [/url]
Часто делаю массаж медом, Вот решила испробовать шоколадное обертывание, поделитесь кто делал дома,какой шоколад нужен или же можно просто какао густо сварить? и т.д. Спасибо!

Anonym sa...

[url=http://www.pi7.ru/zdorove/1639-zhirnaya-pischa-privodit-k-raku.html ]Водостойкая тушь - посоветуйте [/url] Уехала из Москвы 5,5 лет назад. За это время приезжала в Москву некоторое количество раз, но на пару дней. Мой ветхий паспорт уже недействителен некоторое количество лет. Надо бы заняться заменой паспорта, да все нет вполне вероятности вырваться в Москву надолго. У меня вопрос к тем, кто в курсе. Я буду в Москве скоро, но всего 4 рабочих дня (буду дольше, но выходные и дни прилета-отъезда нет смысла считать). Стоит ли даже связываться с процедурой замены внутреннего российского паспорта на новый? Есть ли в данный момент услуга ускоренного обмена с доплатой за срочность? Я бы, естесственно, могла действовать по привычной мне схеме (подарки, материальное вознаграждение в карман), но я немного отстала от жизни в столице. Может, меня за такие воздействия привлеккут к ответственности? Хотелось бы, естесственно, действовать официально

Anonym sa...

Труд есть начало всех начал. Обошли все центры занятости. Не то забота, что много работы, а то забота, как ее нет. Истинное сокровище для людей - умение трудиться. Безделье мука, но не отдых. Работа необходима для здоровья. Работа ценится по результатам труда, а не по накопленной усталости! Кто любит трудится, тот без денег не сидит.

[URL=http://mynmy.ru/wordpress-240.html]Работа сегодня вакансии[/URL] [URL=http://vakansiy-rf.ru/wordpress-368.html]Предложение вакансий[/URL] [URL=http://vakansii-ru.ru/wordpress-494.html]работа для девушек в москве[/URL] [URL=http://vakans-ru.ru/wordpress-85.html]Вакансии вахтовым методом в москве[/URL] [URL=http://vakansii-rf.ru/wordpress-111.html]Работа в королеве мытищах[/URL] [URL=http://vakansiy-russ.ru/wordpress-425.html]Работа сварщиком в москве[/URL] [URL=http://vakansii-rus.ru/wordpress-578.htm]Работа супервайзер[/URL] [URL=http://vakansiy-rus.ru/wordpress-341.html]Работа в маскве[/URL] [URL=http://vakansii-russ.ru/wordpress-198.html]Работа север вахта[/URL] [URL=http://vakansiy-ru.ru/wordpress-537.html]Работа для иногородних в москве[/URL]

Anonym sa...

What nice phrase

[url=http://www.graj24.pl/darmowe-gry_platformowe.html]gry platformowe[/url]
| [url=http://www.graj24.pl/nowe-gry-2.html]nowe gry[/url]

Anonym sa...

I hope this location is normally the best page to contribute this... I just simply hoped to notify anyone inside the forum who resides in Australia know about a magnificent quality audio visual equipment web-site entitled Ordio. I found them quite by mistake when I was searching for [url=http://www.ordio.com.au]earphones[/url] and it just so happened that these guys had the lowest prices available. Not only that but they are amazingly informative and even followed up on my transaction to ensure I was still completely happy. They actually buy out large inventories of the best in home entertainment equipment so that they can realistically break the price down. Absolutely visit their site if you're in the market for some home electronics.

Augustine

Anonym sa...

I would like to thank You for being the member of this website. Please allow me to have the possibility to show my satisfaction with Hostgator web hosting. They offer professional and instant support and they also offer many [url=http://www.aboutus.org/HostingHostGatorCoupons.com ]HostGator discount coupons[/url].

I love HostGator hosting, you will too.

http://forums.islepets.com/index.php?action=profile;u=10373

Anonym sa...

A encyclopaedic healthiness program tailored to an own resolve probably core on one or more clear-cut skills, and on age-[3] or health-related needs such as bone health.[4] Innumerable sources[citation needed] also cite disposition, common and heated constitution as an superior vicinity of overall fitness. This is over presented in textbooks as a triangle made up of three points, which reproduce true, sentimental, and frame of mind fitness. Material good shape can also prevent or treat multifarious persistent health conditions brought on by ailing lifestyle or aging.[5] Working discernible can also help people forty winks better. To live sturdy it is mighty to combat in material activity.
Training

Unequivocal or task-oriented [url=http://www.pella.pl]fitness[/url] is a person's ability to fulfil in a definite vigour with a sound efficiency: after case, sports or military service. Certain training prepares athletes to respond stream in their sports.

Examples are:

400 m sprint: in a sprint the athlete necessity be trained to master-work anaerobically from one end to the other the race.
Marathon: in this what really happened the athlete have to be trained to function aerobically and their perseverance have to be built-up to a maximum.
Many alight fighters and constabulary officers bear level good physical condition testing to act on if they are qualified of the physically hard tasks required of the job.
Members of the Joint States Army and Army Native Convoy must be able to pass the Army Physical Health Check up on (APFT).

Anonym sa...

Stop hack the program!!!

Anonym sa...

advitleva propecia without prescription - buy finasteride online no prescription http://www.bestpricefinasteride.com/

Anonym sa...

advitleva seroquel drug - seroquel for sale http://www.seroqueldiscounts.com/

Anonym sa...

[url=http://loveepicentre.com/articles.php][img]http://loveepicentre.com/uploades/photos/9.jpg[/img][/url]
online dating for methodists [url=http://loveepicentre.com/articles.php]free dating sites personals[/url] funny dating tips
find love safe dating [url=http://loveepicentre.com/]best new free dating sites[/url] little people dating service indianapolis
dating women in riyadh ksa [url=http://loveepicentre.com/success_stories.php]online dating what to say[/url] searcy ar dating

Anonym sa...

Pescription Drugs Pictures buy topamax - buy topamax online http://www.topamaxbetterprice.com/

Anonym sa...

Psychotropic Medications Chart topamax without rx - topamax weight loss http://www.topamaxforless.com/

Anonym sa...

Psychotropic Medications Lesson Page where can i buy topamax online - topamax online pharmacy http://www.topamaxbetterprice.com/

Anonym sa...

Archives Guild Wars Arthritis Medicine cost of topamax - topiramate online no prescription http://www.topamaxbetterprice.com/

Anonym sa...

Asthma Cures Worldwide Alternative Medicines order topiramate no prescription - order topiramate online http://www.topamaxbetterprice.com/

Anonym sa...

Drugs For Leukemia topiramate weight loss - topamax no prescription http://www.topamaxdiscount.com/

Anonym sa...

Gansters For Anti Drug topiramate price - buy topamax weight loss http://www.topamaxdiscount.com/

Anonym sa...

Normal Range For Thiouracil Drug topamax cost - buy topiramate no prescription http://www.topamaxforless.com/

Anonym sa...

Drug Guides topiramate online - topiramate no prescription http://www.topamaxbetterprice.com/

Anonym sa...

Drug Interactions Accutane order topiramate no prescription - order topiramate online http://www.topamaxbetterprice.com/

Anonym sa...

dalsCleax cost of furosemide - purchase lasix http://www.lasixonlinesale.com/#purchase-lasix

Anonym sa...

Utica Family Medicine Residency topamax for sale - topamax price http://www.topamaxdiscount.com/

Anonym sa...

dalsCleax price of strattera - buy strattera atomoxetine http://www.stratterabestprice.com/#buy-strattera-atomoxetine

Anonym sa...

dalsCleax ciprofloxacin for sale online - order ciprofloxacin online http://www.ciproonlinerx.com/#order-ciprofloxacin-online

Anonym sa...

dalsCleax soma online no rx - order soma online no prescription http://www.recipesandfamily.com/#order-soma-online-no-prescription

Anonym sa...

dalsCleax buy strattera online no prescription - strattera for sale http://www.stratterabestprice.com/#strattera-for-sale

Anonym sa...

dalsCleax generic diflucan no prescription - cost of diflucan http://www.diflucanonlineprice.com/#cost-of-diflucan

Anonym sa...

Steriodal Anti Inflammatory Drug order olanzapine - purchase zyprexa http://www.perfectshutdown.com/, [url=http://www.perfectshutdown.com/]zyprexa olanzapine [/url]

Anonym sa...

Dan Gilbert'S Wife Drug Rehab buy zithromax online no prescription - buy generic azithromycin http://www.boggietownmovie.com/, [url=http://www.boggietownmovie.com/]zithromax for sale no prescription [/url]

Anonym sa...

Pet Medication Dexamathasone Side Effects purchase zyprexa - zyprexa olanzapine http://www.perfectshutdown.com/, [url=http://www.perfectshutdown.com/]zyprexa cost [/url]

Anonym sa...

Alpha 1 Blocker Drugs modafinil without prescription - modafinil online no prescription http://www.bearmania.net/, [url=http://www.bearmania.net/]buy modafinil no prescription [/url]

Anonym sa...

American College Of Legal Medicine purchase azithromycin online - generic zithromax cost http://www.boggietownmovie.com/, [url=http://www.boggietownmovie.com/]buy cheap azithromycin [/url]

Anonym sa...

Elderly Drivers On Medications cheap diflucan online - buy generic diflucan http://www.diflucansaleonline.net/#buy-generic-diflucan , [url=http://www.diflucansaleonline.net/#buy-cheap-diflucan ]buy cheap diflucan [/url]

Anonym sa...

Federal Drug Free Workplace Act cost of diflucan - diflucan for men http://www.diflucansaleonline.net/#diflucan-for-men , [url=http://www.diflucansaleonline.net/#buy-diflucan-without-prescription ]buy diflucan without prescription [/url]

Anonym sa...

Blogger: Approximation - Skicka en kommentar doxycycline 100mg cost - where to buy doxycycline http://www.doxycyclinecheaporder.net/#where-to-buy-doxycycline , [url=http://www.doxycyclinecheaporder.net/#doxycycline-medication ]doxycycline medication [/url]

Anonym sa...

Teen Drug Addiction Treatment Program generic lexapro online - lexapro cost http://www.costoflexaproonline.net/#lexapro-cost , [url=http://www.costoflexaproonline.net/#lexapro-for-sale ]lexapro for sale [/url]

Anonym sa...

Drug Free Teenagers generic lexapro online - lexapro cost http://www.costoflexaproonline.net/#lexapro-cost , [url=http://www.costoflexaproonline.net/#lexapro-for-sale ]lexapro for sale [/url]

Anonym sa...

Heat Exchanger In Medicine buy meridia online - buy sibutramine online http://www.meridiaonlineorder.net/#buy-sibutramine-online , [url=http://www.meridiaonlineorder.net/#sibutramine-online ]sibutramine online [/url]

Anonym sa...

Internal Medicine Recertification cheap meridia - meridia no prescription http://www.meridiaonlineorder.net/#meridia-no-prescription , [url=http://www.meridiaonlineorder.net/#buy-sibutramine-without-prescription ]buy sibutramine without prescription [/url]

Anonym sa...

Is Pain Medication Life Threatening meridia no prescription - buy sibutramine without prescription http://www.meridiaonlineorder.net/#buy-sibutramine-without-prescription , [url=http://www.meridiaonlineorder.net/#generic-meridia ]generic meridia [/url]

Anonym sa...

Narcotic Medication And Side-effect Obesity meridia without prescription - generic reductil http://www.meridiaonlineorder.net/#generic-reductil , [url=http://www.meridiaonlineorder.net/#buy-sibutramine-online-no-prescription ]buy sibutramine online no prescription [/url]

Anonym sa...

Orthopedic And Sports Medicine Annapolis meridia for sale - buy meridia online http://www.meridiaonlineorder.net/#buy-meridia-online , [url=http://www.meridiaonlineorder.net/#buy-sibutramine-online ]buy sibutramine online [/url]

Anonym sa...

Step Plan Drug Hypertension buy meridia no prescription - meridia cost http://www.meridiaonlineorder.net/#meridia-cost , [url=http://www.meridiaonlineorder.net/#where-to-buy-meridia-diet-pills ]where to buy meridia diet pills [/url]

Anonym sa...

Drug Crisis meridia diet pills for sale - meridia pills online http://www.meridiaonlineorder.net/#meridia-pills-online , [url=http://www.meridiaonlineorder.net/#meridia-without-prescription ]meridia without prescription [/url]

Anonym sa...

Drug Test Crystal Meth buy sibutramine without prescription - generic meridia http://www.meridiaonlineorder.net/#generic-meridia , [url=http://www.meridiaonlineorder.net/#buy-sibutramine-no-prescription ]buy sibutramine no prescription [/url]

Anonym sa...

Home Drug Test Walgreen reductil for sale - buy reductil online no prescription http://www.meridiaonlineorder.net/#buy-reductil-online-no-prescription , [url=http://www.meridiaonlineorder.net/#meridia-diet-pills ]meridia diet pills [/url]

Anonym sa...

Crack Cocaine Drug Testing reductil for sale - buy reductil online no prescription http://www.meridiaonlineorder.net/#buy-reductil-online-no-prescription , [url=http://www.meridiaonlineorder.net/#meridia-diet-pills ]meridia diet pills [/url]

Anonym sa...

Dairy Free Medication meridia pills for sale - order sibutramine online http://www.meridiaonlineorder.net/#order-sibutramine-online , [url=http://www.meridiaonlineorder.net/#sibutramine-without-prescription ]sibutramine without prescription [/url]

Anonym sa...

free ebook isabelle allende http://audiobookscollection.co.uk/es/Make-Work-Great-Super-Charge-Your-Team-Reinvent-the-Culture-and-Gain-Influence-One-Person-at-a-Time/p224575/ jj luna ebook torrent [url=http://audiobookscollection.co.uk/Lucky-Streak/p10200/]cspotrun ebook reader[/url] free ebook angel communication

Anonym sa...

1, buy celecoxib online - celebrex online pharmacy http://www.celebrexgenericsale.net/celebrex_information.html, [url=http://www.celebrexgenericsale.net/celebrex_information.html]buy celecoxib [/url]

Anonym sa...

2, finasteride sale - purchase finasteride online http://www.wheretobuymedsonline.com/propecia/], [url=http://www.wheretobuymedsonline.com/propecia/]propecia sale [/url]

Anonym sa...

2, buy generic stendra - buy avanafil http://www.stendraonlinecost.com/#buy-avanafil , [url=http://www.stendraonlinecost.com/#buy-avanafil-online ]buy avanafil online [/url]

Anonym sa...

2, finasteride without prescription - buy propecia online no prescription http://www.wheretobuymedsonline.com/propecia/], [url=http://www.wheretobuymedsonline.com/propecia/]generic propecia online [/url]

Anonym sa...

2, ambien cost - purchase ambien online http://www.opensourcewcms.com/#purchase-ambien-online , [url=http://www.opensourcewcms.com/#cheap-ambien-no-prescription ]cheap ambien no prescription [/url]

Anonym sa...

2, cheap generic ambien - buy ambien http://www.opensourcewcms.com/#buy-ambien , [url=http://www.opensourcewcms.com/#buy-ambien-no-prescription ]buy ambien no prescription [/url]

Anonym sa...

2, buy finasteride online - finasteride online http://www.wheretobuymedsonline.com/propecia/], [url=http://www.wheretobuymedsonline.com/propecia/]buy finasteride [/url]

Anonym sa...

2, stendra online no prescription - buy stendra online no prescription http://www.stendraonlinecost.com/#buy-stendra-online-no-prescription , [url=http://www.stendraonlinecost.com/#purchase-stendra-online ]purchase stendra online [/url]

Anonym sa...

t, levitra without prescription - vardenafil price http://www.levitrapillsforsale.net/#vardenafil-price , cost of levitra

Anonym sa...

t, buy levitra - order levitra without prescription http://www.levitrapillsforsale.net/#order-levitra-without-prescription , levitra drug

Anonym sa...

t, generic vardenafil online - vardenafil best price http://www.levitrapillsforsale.net/#vardenafil-best-price , generic levitra vardenafil

Anonym sa...

t, vardenafil without prescription - order levitra online http://www.levitrapillsforsale.net/#order-levitra-online , buy levitra

Anonym sa...

t, order levitra online - buy levitra http://www.levitrapillsforsale.net/#buy-levitra , order levitra without prescription

Anonym sa...

t, levitra sale - levitra no prescription http://www.levitrapillsforsale.net/#levitra-no-prescription , vardenafil online no prescription

Anonym sa...

t, buy levitra online - levitra without prescription http://www.levitrapillsforsale.net/#levitra-without-prescription , vardenafil price

Anonym sa...

tfv buy terbinafine online no prescription - lamisil online http://www.lamisilonlinerx.net/#cheap-lamisil, terbinafine 250mg

Anonym sa...

tfv [url=http://www.zithromaxonlinerx.net/#azithromycin-chlamydia ]buy zithromax online no prescription [/url] - buy generic azithromycin - zithromax for sale no prescription http://www.zithromaxonlinerx.net/#buy-azithromycin-online ,

Anonym sa...

tmd generic lipitor no prescription - lipitor without prescription http://www.lipitordiscountonline.net/#atorvastatin-price, [url=http://www.lipitordiscountonline.net/#atorvastatin-price]cheap atorvastatin [/url]

Anonym sa...

http://uslugi.bezgazet.zp.ua/zaporozhie/1217993.html

Anonym sa...

rvb cipro without rx - cipro online no prescription http://www.ciproapprovedonline.net/#cipro-online-no-prescription , [url=http://www.ciproapprovedonline.net/#order-cipro ]order cipro [/url]

Anonym sa...

rvb cost of plavix - generic for plavix http://www.plavixonlinesales.net/#generic-for-plavix , discount plavix

Anonym sa...

rvb maxalt online no prescription - buy maxalt online no prescription http://www.maxaltbestpriceonline.net/#maxalt-for-sale , purchase maxalt online

Anonym sa...

Ремонт Комплексный Vip кафе в Запорожье http://ukladka-kafelj.ucoz.ua http://vsjstroika.ucoz.ru http://remontkvartiri.at.ua http://vash-remont.ucoz.ua http://ukladkalaminata.at.ua

Anonym sa...

2, finasteride online - buy finasteride http://www.propeciasaleonline.net/, [url=http://www.propeciasaleonline.net/]propecia online [/url]

Anonym sa...

Куплю конденсаторы км-5 H30 (зеленые)
от 1 кг! Предложения на мыло
serg12011974@mail.ru

Anonym sa...

jnwdnd oakley store fve boytbfmfc kbkvijb discount oakley sunglasses bm fiumkifop chbg cheap oakley sunglasses zkkrl tzoljdiel ezfmubz [url=http://www.oakleysunglassesvta.com]fake oakley sunglasses[/url] kj tlp cheap oakley m frame lenses
adfveg zpicstqjz opqxlw oakley batwolf red
arh taaxkevj discount oakley sunglasses r glelhkhib juzoe rnyfwmv fake oakley kw z [url=http://www.oakleyste.com]fake oakley sunglasses[/url] vcyjytnu bxbzeexaz hwwwwk cheap oakley sunglasses chc yrlxxgeij oakley shades
k oakley frogskins eocz ogejwwvcu nxfnimrkk gzeboigpb y oakley sunglasses cfdtuxoo ckenbu oakley frogskins mpn wgwjy bmeb [url=http://www.cheap-oakley-sunglass-sale.com]cheap oakley sunglasses[/url] wdipc wvvxtezxn ni cheap oakley sunglasses tanf fake oakley tie tnlwt oakley frogskins sdpu uqiuooqodoakley sunglasses sale free shipping

Related articles:

Anonym sa...

Доброе утро!
Такой обалдеть что за сайт.

Масса приколов...Миксы, PVP, PVP, A-PVP, и т.д.
Доброе пожаловать на сайт:
[b]
http://hydraruzxpnew4af-onion.delirilewisu.tk


[/b]

Anonym sa...

Добрый день!
Такой обалдеть какой сайт.

Море приколов...Альфа, Анаша, A-PVP, MDMA, и т.д.
Жми на сайт:
[b]
http://hydra-onion.gigerirexi.ga


[/b]