05 maj 2007

Att motionera är bra

En stor stark.

Två motioner till två ungdomsförbunds annalkande riksting. Ung Vänster Norrköping yrkar på en ändrad linje i förbundets syn på betyg:
Vi yrkar att stryka stycket betyg och ersätta det med: "Varje elev/barn och hennes eller hans föräldrar har rätt till tydlig information om var eleven befinner sig kunskapsmässigt, i förhållande till de mål som ska uppnås. Därför behöver betyg och betygsliknande omdömen ges tidigare än idag. Ung Vänster vill införa betyg redan vid 4 och 5 års kontroller på barnavårdscentralen, för att sedan införa betygsintagning till förskolan. Det är viktigt med spetskompentens och att hålla slödret borta från de välartade barnen. Betygsliknande omdömen skall kunna ges redan vid födseln då man kan ge omdöme om barnens engagemang i att födas och hur pass högljudda de är."
Förbundsstyrelsen yrkar rakt avslag.

Till CUF:s förbundsstämma yrkar flera motionärer på skrivningar om en stärkt monarki, en av motionärerna:
"Jag anser att den svenska konungen idag är alltför avlövad. Det är av stor vikt att var och en av oss känner enighet med varandra i samhället, och med nationen och dess historia. Denna samhörighet kan skapas genom att monarken blir mer närvarande i formella och officiella delar av samhällslivet. [...] Konungen skulle då kunna få åter några av de uppgifter han innan, bl.a. vara formell chef över krigsmakten, formellt signera lagar och överta några av talmannens uppgifter vid regeringsbildning. Det handlar om att återföra monarkin till den roll den har i andra konstitutionella monarkier och återge den dess prakt och glans [...] Motståndare till monarki hävdar ofta att det inte är demokratisk eller rationellt. Kanske är det så. Men frågan blir då: vill vi verkligen leva i ett land som är 100% rationellt, eller vill vi leva i ett land där vi kan känna oss insatta i ett historisk sammanhang och där vi har något att förundras och känna oss stolta över."
Förbundsstyrelsen föreslår en annan skrivning än motionärerna och yrkar därför avslag, med reservation från Fredrick Federley med flera till förmån för att återinföra Kungliga Förtjänstordnar.

Det kan nämnas att en av ovan citerade motioner inte är menad att tas på fullaste allvar.

Inga kommentarer: