05 november 2009

Ljuva lådland

Ska vi ge oss på att försöka sammanfatta en hel livsform i en torr bild så kan staden beskrivas som ett kretskort. Alltifrån de ursprungliga förtätningarna i floddalarna för sådär 5000 år sedan har detta varit den främsta funktionen och framgångsrecept för de städer vi byggt: att koppla samman. De intensiva korskopplingarna mellan många specialiserade delfunktioner är den kvalitativa skillnaden mellan stad och icke-stad.

Den marxistiske historikern Gordon Childe observerade att det var i och med städernas framväxt som arbetsdelningen uppstod i stor skala och permanentades. Genom städernas täthet var det möjligt att driva arbetsdelningen allt längre, specialistgrupper växte fram som kunde utnyttja varandras tjänster och utveckla sina specifika expertförmågor. Det ledde till ett uppsving i produktiviteten, nya uppfinningar och, med Lewis Mumfords ord, till uppkomsten av staden som Megamaskin, där kugghjulen och remmarna för kraftöverföring består av institutioner, yrkesgrupper och människokött.

Den historiska staden var en förtätning av rummet, tätheten var förutsättningen. Men den var samtidigt så gles som kommunikationssystemen tillät. Den hade kunnat byggas ännu tätare om man tog bort väggarna mellan funktionerna, rev tempelmurarna, blandade yrkesgrupperna. Men så långt drevs aldrig tätheten. Istället är just den klara uppdelningen mellan olika funktioner – tempelområdet, marknadskvarteren, smedjorna, de olika hantverksgruppernas stadsdelar, glädjekvarteren – ett inslag som är återkommande i alla historiska städer.

När kommunikations- och transportsystemen drivna av ånga, olja och el tog sina revolutionerande språng under 1800- och 1900-talen, förändrades i ett slag förutsättningarna för den tidigare rumsliga tätheten. Funktioner som etablerades i eller emigrerade till stadens utkant kunde nu ha samma tillgång till arbetskraft och varor som funktioner intrasslade i de medeltida stadskärnorna. Genom flytten till randområdena vann emigranterna samtidigt yta, svängrum. Och de nya industrier som växte fram behövde mer än något annat just yta och uppkoppling på transurbana kommunikationsnät.

Så exploderade städerna. Om de första städerna skapades genom implosioner av människor, materia som föll genom den unga civilisationsnebulosan in mot den gravitationella mittpunkten, så är 1900-talets stad att likna vid explosionen – fusionsprocessen – som initieras i en stjärna när den ackumulerade massan blivit tillräckligt stor.

Idag är de exploderade städerna, våldsamt utochinvända bara över loppet av några generationer, en realitet vi lever med. Har de blivit fruktansvärda på kuppen?

I många avseenden, ja. Det råder inget tvivel om att arbetsdelningen, reifikationen och alienationen drivits ytterligare några steg i modernismens funktionsseparerade städer. Den rumsliga klassegregationen, som alltid funnits i städerna, har förstärkts några magnituder. Massbilismen har än mer reducerat människan till en komponent i megamaskinen, tvingad av trafikapparaten att flyta medströms, följa flödet. Det finns mycket att åtgärda när vi idag med ett århundrades perspektiv kan se konsekvenserna av explosionen.

Samtidigt är den moderna staden en realitet - det är såhär den ser ut och detta är då vad vi har att utgå ifrån. Och det är värt att ta fasta på att även i de bitar som ofta beskrivs som stadens sämsta sidor finns det betydande kvalitéer.

Runt varje stad, stor som liten, breder idag ett universellt igenkännbart landskap ut sig. En ring av tillfälligheter, speditions- och lagerlokaler, köplador, mindre och större industrier. Husen är utformade som lådor, boxar, plåtväggar bultade mot hallsystem, ibland resta på några dagar. Det är ett karaktärslöst rum, opersonligt och med fokus på produktionsrationalitet. Det möter natur- och kulturlandskapet utan större finess eller intresse, det kopplar in mot staden över vägbryggor som ger samma intryck av tillfällighet och själlöshet.

Detta stadsrum kan man säga mycket kritiskt om - men det rymmer också möjligheter. Ska man åtgärda dess brister bör man också förstå dess poänger och se dess särskilda funktioner. För det är inte bara bilismens köplador och globaliseringens lagerlokaler som ligger här ute, lokalerna möjliggör också mängder av kreativa funktioner som inte är möjliga någonannanstans; fullskalelaboratorier, småindustrier som präglas av hantverkskunnande och kärlek till sitt ämne, konstnärer, uppfinnare, svetsare, plåtslagare, snickare, utvecklare, återvinning och nyskapande...

Bild från Space Elevator Games 2009, inuti en generisk låda.

De stora lådorna är själlösa på utsidan men fulla av kärlek, kunskap och brinnande eldar inuti. Det ser monokulturellt ut på utsidan, men rymmer en produktions- och idémässig biodiversitet och mångfald inuti. Detta just genom den generiska formen som tillåter olika funktioner i innanmätet, som möjliggör en uppsjö av användningsområden som alla har gemensamt att de är mer beroende av svängrum för experiment än av skyltfönster mot en gata. Här kan idéerna och projekten avlösa varandra, billackeraren flyttar ut och solpanelstillverkaren flyttar in. Solpanelstillverkaren växer ur lokalen och följs av datorfirman som delar lokalen med en grupp textildesigners. I boxen till höger en tillverkare av fallskärmar, i boxen till vänster en prototyptillverkare med en CNC-fräs för 30 miljoner. Synnergieffekter uppstår. Alla surfar de på det öppna golvets anpassningsbarhet.

Sveriges mest välkända kluster av små och medelstora företag, Gnosjö och Gislaved, är ett riktigt fult ställe. Det ser ut ungefär såhär, det är inte vackert, men det är kreativt och flexibelt, med hög anpassningsbarhet. Detsamma gäller för Silicon Valley och andra klusterbildningar kring framväxande teknologier: de är alla uppbyggda med the shiny ugly box som grundkomponent. Garageland. Visst är det i mångt och mycket ett kapitalistiskt landskap, men inte enbart. Formen kan lika gärna rymma kooperativ, löntagarägda företag, nätverk, föreningar, offentliga verksamheter.

Varje modern stad behöver den här ringen av generiska produktionsboxar. Om staden bestämt svept sig i en äldre form är den likväl beroende av boxarnas tjänster - de ligger då bara lite längre bort, i Kina, Indien eller runt grannorten.

Ringön på Hisingen i Göteborg

Uppgiften idag bör därför inte vara att avveckla de här områdena utan att utveckla dom, att fylla på med fler urbana funktioner och integrera dem i staden istället för att se dem som ett alltjämt främmande och oönskat element. I huvudsak har stadsplaneringen under 1900-talet betraktat produktionsringen som en beklaglig nödvändighet, planeringen har därför begränsat sig till att zonera ytorna och därefter har de i stor utsträckning lämnats åt sitt laize-faire-öde. Det är ett säkert recept för att mellanrummen i dessa områden aldrig ska bli annat än mellanrum: företag är per defintion verksamheter som fokuserar på sin insida, söker externalisera sina kostnader och i övrigt minimerar sina externa åtaganden.

Här finns alltså potentialer för en planering som är beredd att engagera sig istället för att vända bort blicken: de negligerade rummen mellan boxarna kan göras lika intensiva som rummen inuti, fasaderna kan få karaktär och sinnlighet utan att den generiska potentialen försvinner. Vegetation och cykelstråk kunde fylla mellanrummen och kanta vägarna, odlingar på de platta taken kunde bidra till hållbarhet och till den lokala självtillit och självförsörjning som flera av boxarna redan lämnar sitt betydande bidrag till. Kanske kan man rentav bygga bra bostäder i det här landskapet, lutade mot lådornas ytterväggar, och på så vis, istället för att organisera innersstadsromantiska korståg riktade mot produktionsringen runt staden, åter sammanföra produktionens rum och livsrummet till en enhet. Det är signifikativt att då Göteborgs innerstad ska växa över älven och staden tar sig an det nergågna produktionslandskapet kring Backaplan och Kvillebäcken består strategin i att ersätta de befintliga boxarna med kvartersstad istället för att integrera och bygga på det som finns. Det skjuter enbart verksamheterna ännu längre utåt och upprätthåller den modernistiska funktionsdelningen. På det viset kommer vi aldrig kunna åstadkomma städer som är hela.

A little bit of , , , ,

43 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Det här blev lite för abstrakt för mig...

De stora felen med funktionalistisk eller modernistisk stadsplanering är, som jag ser det att man inte tillåter något att samexistera; man föreskriver en massa avstånd mellan allting.

Titta på en gata i ett funktionalistiskt stadslandskap och jämför med ett traditionellt. I det funktionalistiska är det en led där inget annat än bilar får finnas, och sen en impedimentzon på 50 meter till närmaste hus. I en stad är det en gata med hur många aktiviteter som helst.

Detta skapar otroliga avstånd. Och avstånd är dyra. Poängen med en stad är att avstånden mellan folk som har mycket med varandra att göra ska vara korta. Det är en logistisk smarthet, ett sätt att driva ner kostnaderna.

För det här sättet att bygga på har åtminstone två nackdelar av vilka en gör det helt omöjligt på sikt, men även det andra är obekvämt.
- de är beroende av billiga drivmedel. Och den tiden är snart slut. Dels kommer utvinningen av olja förmodligen att halveras på 20 år. Och även om inte förstör vi livsbetingelserna för oss om vi vräker ut olja i atmosfären. Och tyvärr finns inget som är så billigt som olja.
- de är dyra. Göteborgs stadbyggnadskontor konstaterade redan för 30 år sen att en byggnad i periferin är dubbelt så dyr per kvadratmeter som en byggnad i centrum om man räknar in infrastrukturen. Den kostnaden slipper exploatören betala, den kan han vräka på skattebetalarna. Och det håller ju inte, då måste vi skära ner på annan offentlig sektor. Därtill kommer transportkostnaderna för oss användare som inte heller är försumbara.

Så den utglesade staden måste ersättas med en tätare av rent ekonomiska skäl, plus förstås ekologiska.

Det är lite synd att folk som sjunger den glesa stadens lov aldrig ger något svar på ovanstående. Kanske du kan göra det?

Björn Nilsson sa...

Jag tittade på kretskortet. En modern historia konstruerad med datorhjälp och förmodligen helautomatiskt monterad. Hade det varit ett kretskort från säg 1965 hade det varit handritat, handlött och med strömfolie som slingrade sig fram som spagetti - och definitivt inga mikrokretsar. Kanske det hade varit elektronrör i stället. Det kan illustrera skillnaden mellan den nya genomorganiserade staden och den gamla, den som petades samman mer slumpmässigt.

Det fanns en del äldre "slabbiga" områden med småindustrier och skumma företag i närheten av Stockholm. Lugnet i Nacka var väl det mest kända, men där rullas nu Hammarby sjöstad ut i riktning mot Danvikstull. Sådana områden passar inte in i snobbstadens planering.

I Liljeholmen finns en del industrilokaler kvar. En av dem var ockuperad ett tag. Det borgerliga styret vill nog inte ha industrier i Stockholm, eller ens påminnas om att sådana funnits här. Ändå skulle man kunna göra väldigt fina saker där om byggnaderna underhålls, även om exempelvis Cementa flyttar. (Fast jag tycker de ligger bra där.) Jag undrar om inte vissa typer av tillverkning borde flyttas in mot stadskärnorna igen, med hänvisning till korta transporter mellan tillverkare och avnämnare.

I övrigt: en intressant artikel (igen). Skulle man inte kunna komplettera de där "lådområdena" med containerboende? Det bör väl gå att konstruera ett sådant boende som inte alls ser ut som tråkiga baracker?

Anonym sa...

Om vi nu inte skall tvinga lag syd att producera våra livsmedel utan praktiskt och miljömässigt försvarbart flytta den närmare städerna, var finns samexistensen mellan stad och landsbygd i dina visioner? Varför måste alltid den mest bördiga jordmånen upplåtas åt köptempel och industri?

Ola Inghe sa...

Visionen att åter integrera produktion av materiella ting närmare boende - åtminstone så nära som här diskuteras - kan kräva högre utvecklade produktivkrafter än vi ännu har. Produktion kan nämligen fortfarande vara farlig eller otrivsam på olika sätt: olyckor, buller, föroreningar osv. Särskilt för dem som i motsats till anställda arbetare inte har skyddsutrustning, adekvat säkerhetsutbildning osv. Det är t.ex. knappast någon slump att en av de miljöer där arbetet fortfarande är mera integrerat med andra aktiviteter än som idag är vanligt - lantbruk - är mycket tydligt överrepresenterade beträffande svåra barnolycksfall. Även om obehöriga (inklusive barn) stängs ute från själva arbetsplatsen kan de i en blandad miljö av den typ som här målas upp drabbas av risker eller i vart fall sänkt livskvalitet av de tunga transporter som måste passera in i området för att försörja industrilådorna. Jag hoppas t ex att Stockholms Frihamn läggs ner för att bespara Stockholms invånare riskerna med transporterna därifrån genom innerstaden. Det är bra om det byggs bostäder där i stället.

Jan Wiklund sa...

Ola: I den utspridda funktionsuppdelade staden har vi ju istället problemet med skjutsningar. Föräldrar måste ställa upp som obetalda chaufförer för att köra barnen hit och dit eftersom allt finns så långt bort, och omgivet av så mycket trafik, inte minst pga alla skjutsningar.

Jag skulle vilja påstå att den icke funktionsuppdelade stad jag växte upp i på 50-talet var barnvänligare. Vi var friare än dagens hårt hållna, schemabundna, skjutsade barn.

Ola Inghe sa...

Jan: Jag förnekar inte de nackdelar du tar upp med stort transportarbete, och jag tror att vi båda av bland annat det skälet är anhängare av en rätt kompakt stad.
Det är dock naivt att tro att flertalet i storstäder som Göteborg och Stockholm kan bo geografiskt nära sitt jobb. Även om antalet ensamhushåll är stort på dessa orter lever dock flertalet i någon typ av parförhållanden. (Därtill har vi de som separerat men har delad vårdnad om barn och därför har boende nära varandra).
Eftersom vi idag mer än på 50-talet - tack och lov! - lever i en ekonomi där båda vuxna i parförhållanden normalt förvärvsarbetar är sannolikheten liten att båda finner det jobb de helst vill ha (av dem de kan få) i samma stadsdel, varför betydande arbetspendling torde vara oundviklig i en storstad. En tät stad och bra kollektivtrafik är nyckeln för att minska energiåtgången till transportarbete.

Erik Berg sa...

@Jan: Jag har ingen principiell hållning vare sig för eller mot täta eller glesa städer och jag kan se giltiga argument för båda typologierna. I den här artikeln argumenterade jag för ett inlemmande av stadens verksamhetsområden i stadsväven – ett upphävande av den modernistiskt präglade funktionsuppdelningen. I mitt tycke måste det vara en av de centrala målsättningarna i stadsbyggande idag, att sammanföra de splittrade aspekterna av produktion och reproduktion. Ett av problemen med kvartersstaden – som också har sina stora kvalitéer – är att den i praktiken förstärker vissa aspekter av funktionsuppdelningen – t ex uppdelningen mellan produktion och boende – samtidigt som den fokuserar på att upphäva andra aspekter – t ex uppdelningen mellan konsumtion och boende.

Men, som sagt, jag köper inte den ideologiserade dikotomin mellan täta och glesa städer. Som jag ser det är tätheten en fråga man får ta ställning till från fall till fall, eftersom alla städer, även inom ramen för samma ekonomiska system, är olika, med olika förutsättningar. Vi behöver en mångfald av stadsbyggnadstyper. Det centrala är att i varje situation urskilja den stad som är föreliggande och bygga vidare utifrån det. Hållbarhet i dess olika aspekter – socialt, ekologiskt, ekonomiskt – måste vara målet, det är ett direkt imperativ idag, men hur man når dit kan variera. Göteborg och Stockholm med sina spårvägssatelliter har andra förutsättningar än pannkakan Malmö. Den bästa vägen till en transportsnål stad i Stockholms fall är inte att expandera stenstaden utan att bygga vidare på tunnelbanestaden. På sina håll och ur vissa aspekter har Los Angeles en betydligt bättre funktionsblandning än de tätare europeiska städerna eller städerna på amerikanska östkusten, att försöka ”rädda” LA genom att förtäta downtown är en hopplös föresats.

Låt mig sen vara lite larvig och invända mot att du vill skriva trafikledslandskapet på ”funktionalismens” konto. Jag menar att det är vanligt fel att idag uppfatta funktionalismen som en enhetlig rörelse. Snarare handlade det om en allmänt accepterad problemformulering som var ett öppet slagfält när det kom till formulerandet av lösningarna. Den dominerande uttolkningen var i stor utsträckning avhängig den politiska situationen och byggbranschens produktionsstrukturer. Därtill måste man – också till dess försvar – urskilja att funktionalisterna efter förmåga försökta hantera trycket från ett mäktigt tekniskt monopol, bilismen. Resultatet blev ofta därefter, en halvdan, ibland usel, kompromiss mellan intressen.

Erik Berg sa...

@Björn: Precis! Sådana viktiga mellanrumsområden ryker ett efter ett i takt med att gentrifieringen drar fram, och därmed försvinner ännu fler av utblickarna mot den underliggande produktion som ”det kreativa samhället” flyter ovanpå och mot alla de verksamheter och livsformer som inte passar in i lattestaden. Detta verkar vara en (tillsynes) oundviklig följd av den verksamma jordräntan, trycket på att exploatera platser som Lugnet och Ringön är stort, så vad kan man egentligen göra åt det? Jag har inget svar om man inte går till grunden med problemet – just själva jordräntan.

Avser du med containrar mobila ISO-containrar? Jag är kluven till den idén – å ena sidan är det, i tillräckligt stor skala, möjligt att göra rationellt och billigt, å andra sidan är jag här ute efter att ge mer permanens åt områden som präglas av tillfällighet, är då inte containerhem att gå åt andra hållet, en form av mobile homes – ett sätt att göra arbetskraften precis så totalt flyttbar som kapitalet önskar?

Erik Berg sa...

@anonym: som jag ser det bör varje stad så långt som möjligt klara sin egen produktion av både livsmedel och andra nödvändiga varor. Jag ser gärna mycket högre skatter på långväga transporter, det skulle skapa ett starkare lokalt innovationstryck och snabba på utvecklingen av mikroproduktion.

Erik Berg sa...

@Ola: Det du tar upp är naturligtvis den stora utmaningen om vi skall väva ihop produktionen med boendet igen. Att vissa verksamheter är smutsiga och bullriga är ju en av de stora anledningarna till den ursprungliga funktionsseparationen i den moderna staden. Vissa verksamheter lämpar sig defintiivt inte att blanda med någonting annat, att bo direkt granne med en bensinstation är ingen hälsodröm direkt, men bensinstationerna ska vi väl fasa ut? När det gäller andra produktionsverksamheter skulle en större integration innebära större krav på säkerhetsarbete och renhållning – vilket enbart är av godo! Skorstenarnas tid är förbi... Det nödvändiga transportarbetet kan lösas på en mängd vis, t ex genom att farliga transporter sker på vissa tider på dygnet eller genom att man använder olika vägar för olika transportslag eller bygger ut spårbundna varutransporter – vilket under alla omständigheter är en mindre infrastrukturinvestering än att flytta produktionen en ring till ut från stan. Att lastbilar ska fram med stora varutransporter är f.ö. ett problem som den täta staden lever med ständigt. Det är inte oöverstigligt.

Björn Nilsson sa...

Erik, det finns betydligt snyggare lösningar än vanliga containerlådor. Jag fick en av en slump syn på något i början av förra året. Läs här http://bjornholm.blogspot.com/2008/02/containerboende-en-snabblsning.html

Eftersom det tydligen är göteborgare bakom förslaget kanske du till och med känner till dem? Det var ett litet fras om att "förslaget är för snyggt ... permanentbostäder, inte nödbostäder" som fick mig att reagara.

Anonym sa...

non prescription viagra free viagra without prescription buy viagra on line cheap viagra canada viagra generic viagra equivalent viagra pharmacy how does viagra work viagra cialis viagra online uk viagra jokes buy viagra in england buy viagra online at soma and viagra prescriptions free viagra

Ola Inghe sa...

Erik,
Du blandar realism och visioner på ett lite vårdslöst sätt.

Å en sidan säger du pragmatiskt (i replik till Jan W) att "Det centrala är att i varje situation urskilja den stad som är föreliggande och bygga vidare utifrån det" och att det är hopplöst att söka förtäta LA.

Å andra sidan utropar du optimistiskt att "skorstenarnas tid är förbi". Jag antar att du menar de orenade skorstenarna och inte gått på någon postindistriell myt om total avindustrialisering och dematerialisering.

Menar du bra reningsteknik vid normal drift stämmer det rätt långt (även om just småföretag i vissa lådland ibland slinker igenom det rätt glesa kontrollsystemet). Olyckor där giftiga substanser kommer ut från t.ex. processindustrier är däremot fortfarande ett betydande säkerhetsproblem, och detsamma gäller transportolyckor. I en globaliserad kvartalskapitalism finns ett betydande incitament för att slarva med säkerhetsföreskrifter, arbetstidsbestämmelser m.m. vilket ytterligare ökar sannolikheten för olyckor, varför någon snabb förändring till det bättre nog inte är att vänta.

Det är därför bra med fortsatt fysisk separering mellan åtminstone vissa typer av industriell verksamhet samt tunga transporter med farligt gods.

Jag är bl.a. mot denna bakgrund (och vad jag sa i mitt förra inlägg angående familjestruktur med två förvärvsarbetande) mycket tveksam till ditt recept för Stockholms expansion: "Den bästa vägen till en transportsnål stad i Stockholms fall är inte att expandera stenstaden utan att bygga vidare på tunnelbanestaden."

Att ytterligare expandera ringen med satellitstäder, ihopknutna av ett förlängt stjärnformigt tunnelbanenät, kommer bara ytterligare öka pendlandet. Det kommer också, för att motverka ökningen av restiden, kräva allt flera ringar med tvärförbindelser vilka, oavsett trafikslag, här är särskilt dyra att bygga p g a Stockholms av breda vattenvägar sönderskurna geografi. En tät stad minimerar behovet av nya ringlinjer.

johannes sa...

@ erik: Väldigt intressant analys! Jag tror du är inne på helt rätt spår, vad gäller att "utgå från den föreliggande verkligheten". Och Kvillebäcken är verkligen ett glasklart exempel - massor av blajande om levande och latteskummande stadsgator, samtidigt som man fullständigt utplånar platsens historia och bygger dyra och inåtvända sovgator.

Då ser planerna för norra Kvillebäcken bättre ut, man sparar och utvecklar mer av de befintliga bygganderna och bygger in dem i en stadsväv. Förhoppningsvis inser man värdet av billiga industrilokaler när man tar sig an Mölndalsvägen (om 200 år).

Men vad jag fortfarande inte förstår är din programmatiska antipati mot kvartersstad. Förmodligen tänker vi på olika saker när vi hör k-ordet. För mig är klassisk stenstad (Vasa etc) bara en form av kvartersstad.

Jag tror att det är nödvändigt med någon form av kvartersstadsstruktur i botten om gamla industriområden ska kunna integreras på det sätt som du förespråkar. Alltså öppet gatunät, hus mot gata etc.

Jag förstår att du har ett behov av att markera mot den naiva, nyliberala Disneyurbanismen. Men kasta inte ut barnet med badvattnet.

Johannes sa...

@ erik: Just det, en annan fråga som ju faktiskt är ontopic:

När tar V ställning för ett bevarande och utvecklande av de hotade kvarteren i Södra Gårda?

Miljöpartiet har ju som bekant nu tagit ställning för Yimbys förslag (som innebär bevarande/utvecklande): http://biospolitikos.blogspot.com/2009/10/mp-stodjer-yimby-om-garda.html

Jag vet ju att du är för bevarande/utvecklande: http://gbg.yimby.se/2009/06/europaparlamentsval-2009_694.html

Men när får vi höra något från Vänsterpartiet?

Jan Wiklund sa...

Att expandera Stockholm, Göteborg etc genom att endast lägga till färdigplanerade innerstadskvarter håller förstås inte, det har du rätt i Erik. Ett av de stora problemen är ju att allt ska vara så förtvivlat färdigt redan vid första presentationen. Stadsplanearkitekterna slår fast sina visioner och sen får ingenting ändras, någonsin, för då protesterar Stadsmuseet mot att arkitektens intentioner har förvanskats. Och det krävs komplicerade planändringar bara för att det ska vara möjligt att etablera en seven-elevenbutik där detta inte var tänkt.

Den traditionella utbyggnadsmetoden med en stor stadsplan som endast omfattade gator, kvarter och offentliga platser, ofta större än den redan befintliga staden, är naturligtvis att föredra. För Stockholms del skulle en sådan omfatta ungefär t-banestaden. På de kvarter som denna plan omfattar skulle det vara tillåtet att bygga vad som helst (ja, kanske inte stenkrossar...). Alltså allt mellan verkstäder i tvåvåningsbyggnader och höghushotell.

Det skulle ge en mer mångfunktionell stad. Och också en tätare stad, tror jag. För idag fins en massa "frusen" mark i form av villaträdgårdar och oanvänd mark mellan trevåningslimpor (som ägaren skulle kunna exploatera om det vore lagligt möjligt) och bullerzoner (som skulle försvinna om motorlederna blev avenyer).

En sådan förtätning är mycket önskvärd. Stadens idé är att vi ska ha nära till varandra, Under hundra år har man trott att man kan skita i detta för den billiga oljans skull. Men nu är oljan slut, och något lika billigt finns inte, och kommer inte att finnas.

Ola Inghe sa...

Jag anser för min del att Jan W:s vision om hur stadsplanering - eller snarare icke-stadsplanering - ska bedrivas är djupt reaktionär. Den är lika blåögd i sin kapitulation för nyliberalismen som de entusiaster (med och utan citationstecken) var som drev fram närradio, friskolor, privatiserade sjukhus etc. Allt under mångfaldens och valfrihetens fana - som de kommit att släpa i smutsen. Att folk aldrig lär sig utan går på dessa trasborgerliga dumheter gång på gång på gång...

Det största problemet med stadsplanefunktionen i svenska tätorter är att den är för svag. I flertalet kommuner består den bara av någon enda stadsarkitekt som får handla upp det mesta av privata arkitektfirmor och som har en svag ställning mot privat och politisk lobbying. Det är annorlunda i fr.a. Stockholm, men även där försämras läget genom att en planerat svag (skattesänkningar är medlet!) kommunal ekonomi ofta tvingar (också det med eller utan citationstecken) fram förhandlingar med kapitalstarka byggintressen för att få igenom viktiga projekt. Utförsäljningen av stadsägd mark - ett kapital som byggdes upp under lång tid av framsynta socialdemokratiska stads/kommunledningar försvagar också möjligheterna till en strategisk stadsplanering.

Att ta kamp om dessa frågor är hundrafalt viktigare är att grotta ner sig i drömmar om upphävande av all funktionsseparering som i vart fall under den reellt existerande kapitalismen blott kan förverkligas i slummens form.

Erik Berg sa...

@Ola: Med ”att skorstenarnas tid är förbi” avsåg jag just att vi i konkret mening inte längre accepterar orenade utsläpp till närmiljön. Också andra former av miljöpåverkan, som maskinbuller, går att minimera. Det innebär att det är praktiskt möjligt att lokalisera produktionsmiljöer ganska nära boendemiljöer om vi är beredda att acceptera en del olägenheter i utbyte mot de fördelar som kommer ur det. Det är inte möjligt att nå lika långt för alla tillverknings- och produktionsmiljöer, men för en ansenlig del är det möjligt att nå så långt att de går att integrera med andra stadsfunktioner.

För välutformade moderna industrimiljöer går det idag att blanda tjänstemän och produktionsled på samma golv. Ett exempel är verktygstillverkaren Unimerco som har fått arbetsmiljöpriser för sina fabriker. De beskriver sitt produktionsgolv som en ”övertäckt by” utan fysiska väggar mellan företagets funktioner. Produktion, lager, försäljning och administration ligger i ett och samma stora rum. (Se mer här http://www.unimerco.se/Default.aspx?ID=2310)

Det som är möjligt inom industrin är möjligt att uppnå också mellan industrin och andra behov. Visst, det är en vision, men den utgår från den reellt existerande verkligheten. Poängen med en sådan integration är just att bryta upp från myten om det postindustriella samhället och närvarandegöra produktionen i livsmiljön. Fortsatt externalisering av industriproduktionen är en sjuka som bidrar till ett ohållbart samhälle.

Jag förstår inte riktigt din invändning mot tunnelbanestaden. Jag köper helt den statistiska premissen att två arbetande i hushållet sällan båda två får arbete nära hemmet. Pendlingsresor är hur vi än vrider och vänder på stadens planering därför en ofrånkomlighet. Den mest rationella och resurseffektiva organiseringen av en stad där stora delen av befolkningen pendlar är band-/stjärnstadens spårlinjesystem. Angående tvärförbindelser i stockholm behövs dessa framförallt i öst-västlig riktning, söder och norr om mälarflikarna.

Sen: jag instämmer i att den offentliga planeringen är alltför svag i dagens städer och att detta är ett av de stora problemen idag. Den integrationsvision jag sökte lyfta i den här posten är t ex inte möjlig att åstadkomma utan starka styrverktyg. Det bästa sättet att stärka en planering i allmänhetens intresse idag är att öppna den mot ett breddat deltagande och göra den fullkomligt transparent. Särintressenas planering präglas av korridorsförhandlingar, allmänhetens planering präglas av offentlighetsprincipen.

Erik Berg sa...

@Johannes: Jag hyser inte någon särskild antipati mot kvartersstaden, tvärtom, jag älskar att gå i den och vistas i den. Hus, människor, aktiviteter och händelser överallt. Och, ja, som du är inne på så kan en variant av kvartersstadsstruktur med hus mot gata, framsida och baksida, vara ett bra sätt att integrera befintliga industriområden i stadsväven. Vad jag inte delar är upphöjandet av kvartersstaden till ett särskilt eftersträvansvärt stadsbyggnadsideal och jag ser det inte heller som den slutgiltiga eller på sikt bästa behållaren för ett integrerat stadsliv. Jag förstår om den positionen lätt uppfattas som detsamma som antipati idag.

Har inte tid att utveckla detta på något övertygande vis just nu, återkommer gärna till frågan i en diskussion framöver. Några kommentarer dock:

Det finns en tendens bland den täta kvartersstadens entusiaster idag att bortse från de problem som följer av hus på hus längs gata och att romantisera kvartersstaden betraktad ur ett ”flanörsperspektiv”, ett ganska ensidigt perspektiv på de behov en modern stad skall kunna tillgodose. Samtidigt odlas, upplever jag, en ignorans för de kvalitéer och andra funktioner som finns i andra stadsbyggnadstypologier, som trädgårdsstaden, den naturnära tunnelbanestaden, det postmoderna lådlandet, de trafikseparerade rekordåren. Det tycker jag är synd och försvårar för en stadsplanering som utgår från städerna så som de de facto ser ut.

Det sägs ofta att ”folk helst vill bo i traditionell kvartersstad”. Jerker Söderlind påstår det t ex i (den för övrigt mycket läsvärda) Stadens Renässans, och hänvisar då till de önskemål som kommer till uttryck via marknadsefterfrågan. Men undersöker man människors boendepreferenser forskningsmässigt snarare än att utgå från de köpstarka gruppernas efterfrågan finner man dels att skillnaderna i behov och önskemål varierar mellan olika åldersgrupper, inkomstgrupper och mellan könen, dels att de egenskaper som framförallt följer med kvartersstaden, att bo ”centralt”, nära nöjen, shopping och kultur, i genomsnitt rankas en bra bit under att bo naturskönt, med goda kommunikationer, barnvänligt och i ett lugnt område. Detta är inte ett argument mot att bygga kvartersstad överhuvudtaget, eftersom vi alltså har olika önskemål, men det är ett argument mot att upphöja det till ett generellt riktmärke.

Det finns en annan sida av kvartersstadsdiskursen som är särskilt problematisk idag, som jag tror att vi alla urskiljer men har olika syn på hur problematisk/hanterbar den är. Som sådan är ju kvartersstadstypologin blott ett sätt att organisera bebyggelse längs en gata, vilket kan vara ändamålsenligt och önskvärt många gånger och problematiskt andra gånger. Men i praktiken är kvartersstaden ena sidan av ett mynt som på sin andra sidan präglats med en vurm för den täta monocentrala staden. Återigen - den täta staden har också sina stora poänger, men personligen förblir jag skeptisk till det progressiva i en allmän förtätningssträvan inom ramen för dagens monocentrala städer där jordräntan lever och har hälsan. Hur många ambitiösa program man än antar för funktionsblandning och social blandning blir resultatet av stadsförtätningarna undantagslöst en förstärkt socioekonomisk skiktning och separering mellan produktions- och livsrummet. En successiv gentrifiering som i förlängningen tjänar som en fysisk förstärkning av det nya klassamhället där den ”kreativa klassen” ges tillträde till de inre cirklarna – där man alltså är ”inne” – i utbyte mot att de bidrar till värdeackumuleringen hos dem som kontrollerar de centrala produktionsmedlen, dvs grässnittet i form av fastigheter, arbetsplatser och marknadsplatser.

Observera att jag inte på långa vägar är färdigfunderad kring kvartersstadens fördelar och nackdelar, men tills dess jag kommit dit föredrar jag att uppfattas som motvalls och avvaktande framför att i alla lägen sjunga dess lov.

Erik Berg sa...

Angående Gårda: Ja, personligen stödjer jag den linjen, men jag har som tjänsteman inte velat blanda mig i göteborgspolitiken i organiserad form och jag representerar inte vänsterpartiet i stadsbyggnadsfrågor. Kan därför inte svara för hur resonemangen går.

Johannes sa...

@ erik: OK. Det är inte så att jag vill avtvinga dig någon bekännelse till den ena eller andra typologin. Och jag kan förstå att du gärna väljer positionen som "motvallsgubbe" när alla möjliga fånar och eventkonsulter mässar om Richard Florida. Men problemet är ju att allt det där sker på en diskursiv nivå. I verkligheten produceras ju ändå nästan enbart husipark och villamattor för bilburen medelklass.

Det är precis här som Raatamaa-gänget (Bradley, Spriddarna, Wirtén mfl) spårar ur. Istället för att analysera, kritisera och reformera den föreliggande verkligheten, så ger man sig på en ganska intern planerarkonsensus.

Även om man enbart skulle bygga "Andra långgator" i femtio år, så skulle det vara en bristvara i landet som typologi betraktat. Både du och jag vet ju att kvartersstad är en extremt marginaliserad stadsform rent kvantitativt.

Husipark och villamattor behöver inga försvarare. För de har redan försvarare: Hela det byggindustriella komplexet, det juridiska systemet kring byggande och alla institutionaliserade normer/praktiker etc. står bakom husipark och villamattor.

Jaja, vi får väl rådda en typologi-debatt helt enkelt och vädra ut lite. :)

Ang. Gårda: Erik, du är förmodligen den mest begåvade och insiktsfulle urbanteoretiker vi har i den här staden. Det är INTE ok att du sätter dig själv i karantän. (Kant håller fö. med mig här - läs partiet om offentliga respektive privata roller i "Vad är upplysning?".)

Ha det! :)

Ola Inghe sa...

Erik,
Jag tror att din utsaga

"Hur många ambitiösa program man än antar för funktionsblandning och social blandning blir resultatet av stadsförtätningarna undantagslöst en förstärkt socioekonomisk skiktning och separering mellan produktions- och livsrummet."

är en nonsenskorrelation.

1. Dels skedde övergången till mera av stadsförtätningar parallellt med nyliberalismens genombrott och den sociala bostadspolitikens successiva nedrustning, med avskaffande av räntesubventioner m.m. Detta bidrog till att höja boendekostnaderna i det nyproducerade med segregation som följd.

2. För att spara kvarvarande grönområden har förtätningar i första hand genomförts på gammal industrimark. Eftersom vi talar om stadskärnor och pga. sjötransporters stora betydelse (även inrikes) då industriområdena växte fram här ligger dessa ofta strandnära. Strandnära läge är attraktivt och lockar byggföretagen att bygga dyrt, vilket ytterligare driver upp bopriser där och skapar segregation. Jag förutsäger att när Åstarfältet förtätas i Stockholm kommer gentrifikationstendensen där vara mindre än i t.ex. Hammarby Sjöstad av detta skäl (även om faktor 1 fortfarande kommer verka).

För övrigt tror jag att problemet med gentrifikation även kommer att sätta käppar i hjulet för din alternativa låd-bostadsblandningsvision. Höga lokalhyror kommer att driva ut många av de kreativa småföretag du hyllar, samtidigt som inklämningen mellan bostäder hindrar dem att enkelt expandera i sidled då behov därför uppstår. (I Stockholm är utdrivande av småföretagare till förmån för ombildning av lokalerna till lönsammare bostadsrätter ett stort problem även i den gamla stenstaden.) Bara starka styrmedel av blandekonomiskt eller ännu hellre planekonomiskt slag kan i längden motverka detta.

Anonym sa...

jazz shoes http://topcitystyle.com/dolce-amp-gabbana-fitted-pullover-for-men-navy--item2528.html ralph lauren baby [url=http://topcitystyle.com/corsan-t-shirts-for-men-brand68.html]custom airbrushed clothes[/url] speed chanel
http://topcitystyle.com/touch--brand71.html compare yves saint laurent mascara volume no eff faux cils [url=http://topcitystyle.com/liu-jo-brand98.html]wrestling shoes[/url]

Anonym sa...

wd guitar designer http://topcitystyle.com/-pullover-dolce-amp-gabbana-category31.html acoustic designer [url=http://topcitystyle.com/grey-black-accessories-color61.html]baltimore print designer[/url] canali shoes
http://topcitystyle.com/?action=products&product_id=2379 matt and lauren harris dothan [url=http://topcitystyle.com/?action=products&product_id=2191]zappa shoes[/url]

Anonym sa...

how to fade clothes http://topcitystyle.com/score-shirts-brand75.html victorian era fashion [url=http://topcitystyle.com/gucci-page7.html]urban clothes[/url] dress up shoes
http://topcitystyle.com/tops-shirts-with-colar-page2.html fashion games for teens [url=http://topcitystyle.com/-casual-men-category41.html]clothes style[/url]

Anonym sa...

auto trader muscle cars http://carautonews.in/auto-info/auto-accident-law-illinois volkswagen 1972 econo pictures
[url=http://carautonews.in/acura/acura-vigor-heater-blower-motor-repair]volkswagen factory museam[/url] rowe auto sales auburn westbrook maine [url=http://carautonews.in/automobile/junk-vehicle-car-automobile-guam]junk vehicle car automobile guam[/url]
free hourse racing handicapping http://carautonews.in/bike/electric-motocross-bike
[url=http://carautonews.in/auto-info/do-it-yourself-auto-repair-questions]tri state racing series[/url] mercedes crystal [url=http://carautonews.in/bike/motorized-bike-trailer]motorized bike trailer[/url]
airbrush auto air reducer http://carautonews.in/audi/audi-a4-p0442
[url=http://carautonews.in/bentley/high-bentley]innovations auto loan[/url] volkswagen head gaskets [url=http://carautonews.in/ducati/ducati-style-pocket-bikes]ducati style pocket bikes[/url]

Anonym sa...

officers for cypress medical products [url=http://usadrugstoretoday.com/catalogue/s.htm]Order Cheap Generic Drugs[/url] take another little piece of my heart nikki http://usadrugstoretoday.com/products/prazosin.htm
gram positive microaerophilic bacteria [url=http://usadrugstoretoday.com/catalogue/q.htm]Buy generic and brand medications[/url] calcium in the atmosphere [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/gastrointestinal.htm ]smoking mercedes [/url] weight loss plan htm
crystal heart sculptures [url=http://usadrugstoretoday.com/products/zerit.htm]zerit[/url] medical life newcastle under lyme http://usadrugstoretoday.com/products/lopid.htm
inexpensive medical insurance [url=http://usadrugstoretoday.com/catalogue/x.htm]medications without a prescription[/url] health and safety at work act 1976 [url=http://usadrugstoretoday.com/#second ]consumer union cholesterol report [/url] slow heart rates

Anonym sa...

michael daugherty fire and blood [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/cardio-vasculaires.htm]cardio vasculaires[/url] which pill causes yeast infections http://usadrugstoretoday.com/products/dilantin.htm
health catalogs [url=http://usadrugstoretoday.com/products/abana.htm]abana[/url] gay penis peircings sex [url=http://usadrugstoretoday.com/products/phosphatidylserine.htm ]law student scholarship social anxiety disorder [/url] medical centeof middle georgia
medical society memphis [url=http://usadrugstoretoday.com/products/doxazosin.htm]doxazosin[/url] saratoga springs woodlawn ave public health new building http://usadrugstoretoday.com/products/tentex-royal.htm
pharmacy rep [url=http://usadrugstoretoday.com/products/amaryl.htm]amaryl[/url] other ocular involvement in diabetes [url=http://usadrugstoretoday.com/catalogue/r.htm ]penis up your butt [/url] non invasive diabetic blood glucose monitors

Anonym sa...

waht is stress to some doctors and authors [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/colesterolo.htm]colesterolo[/url] diabetes symptom low blood sugar http://usadrugstoretoday.com/index.php?lng=fr&cv=eu
toddler yeast infection photo [url=http://usadrugstoretoday.com/products/menopause-gum.htm]menopause gum[/url] organic food compound vitamin [url=http://usadrugstoretoday.com/products/oxytrol.htm ]dog penis infection symptoms [/url] lesbian fat ebony orgasm
amino acids affected in panic disorder [url=http://usadrugstoretoday.com/products/femcare.htm]femcare[/url] nyc health benefits programs http://usadrugstoretoday.com/products/hytrin.htm
ductal prostate cancer treatment [url=http://usadrugstoretoday.com/products/glyset.htm]glyset[/url] crown valley dental laguna niguelca [url=http://usadrugstoretoday.com/products/accupril.htm ]defiancy of vitamin d for adolescent girls [/url] cockatiel health

Anonym sa...

http://xwp.in/diclofenac/voltarene-d-50-mg-diclofenac
[url=http://xwp.in/immune]university of colorado school of pharmacy[/url] pie charts on teenage drug usage http://xwp.in/casodex/best-price-for-casodex
psi pharmacy http://xwp.in/eczema/eczema-military
[url=http://xwp.in/imitrex/imitrex-oral-dream-pharmaceutical]what is in the drug chromogen[/url] normal drug pricces http://xwp.in/cardizem/cardizem-drug
live pharmacy continuing education ce http://xwp.in/dicyclomine/side-affects-of-dicyclomine
[url=http://xwp.in/elimite/ph-of-efavirenz-in-hplc]cialis canada online pharmacy viagra rss feed[/url] walgreens pharmacy flu shots tucson arizona http://xwp.in/desloratadine/purchase-desogestrel-online drugs that rids the body of arginine http://xwp.in/imdur/imdur-coupons

Anonym sa...

marie antoinette fashion http://www.thefashionhouse.us/light-green-color133.html fashion forecasting [url=http://www.thefashionhouse.us/-caps-dolce-amp-gabbana-category88.html]trahini shoes[/url] designer napkins
http://www.thefashionhouse.us/?action=products&product_id=1943 ingeo fiber clothes [url=http://www.thefashionhouse.us/dark-brown-gucci-color29.html]joe klein real estate tallman ny[/url]

Anonym sa...

knights of columbus bingo http://xwn.in/casino-playing-cards_piatnick-playing-cards distance entre paris et baccarat
[url=http://xwn.in/casino-playing-cards_shower-curtains-that-have-either-playing-cards-or-chips]sumsung blackjack price[/url] gambling support opposition against debate opinions [url=http://xwn.in/casino-playing-cards_royale-playing-cards]royale playing cards[/url]
printable bingo cards holiday http://xwn.in/slots_clinton-slots-and-raceway
[url=http://xwn.in/bingo_children-working-in-bingo-kitchen]free casino coupons[/url] mega millions california lottery [url=http://xwn.in/gambling-online]gambling online[/url]
tab betting agency http://xwn.in/keno_best-keno-las-vegas free online blackjack play money fake [url=http://xwn.in/poker-online_hacking-online-poker-rooms]hacking online poker rooms[/url]

Anonym sa...

crepe soled shoes squeaking http://topcitystyle.com/purple-jeans-color37.html bartholomew shoes [url=http://topcitystyle.com/roberto-cavalli-sleeveless-dress-for-women-black-item2365.html]fashion online au[/url] tsi fashion
http://topcitystyle.com/women-sport-pants-type3.html wholesale designer womens clothing [url=http://topcitystyle.com/g-star-men-underwear-brand42.html]sherwood fashion[/url]

Anonym sa...

platform heel shoes lucite http://luxefashion.us/dolce-amp-gabbana-long-sleeve-button-down-dress--item2545.html womens ryka thletic shoes [url=http://luxefashion.us/s-v-neck-size10.html]dansko shoes[/url] designers special
http://luxefashion.us/gucci-clubbing-shirt-for-men-white-item1305.html second life photoshop template clothes [url=http://luxefashion.us/byblos-sweaters-brand104.html]durban fashion week[/url]

Anonym sa...

software play casino blackjack http://wqm.in/betting_betting-line-for-south-florida pa daily lottery results
[url=http://wqm.in/roulette_free-roulette-strategy]highest paid colorado lottery winners[/url] jail and gambling addiction [url=http://wqm.in/joker_joker-machine]joker machine[/url]
player to player blackjack http://wqm.in/jackpot_illinois-lottery-jackpot-amount
[url=http://wqm.in/casino-online_cny-casino]blackjack carbs[/url] il lottery mega millions numbers [url=http://wqm.in/joker_groco-hf-joker-valve]groco hf joker valve[/url]
code all mobile casino http://wqm.in/keno_littlwoods-keno casino canada [url=http://wqm.in/poker-online_poker-babes-porn]poker babes porn[/url]

Anonym sa...

car lottery http://lwv.in/gambling-online/residential-problem-gambling-treatment-virginia should georgia legalize gambling
[url=http://lwv.in/joker/joker-cover-pentagram]ohio lottery results for feb 9th[/url] moi lottery [url=http://lwv.in/online-casinos/nassau-casinos]nassau casinos[/url]
parkview bingo north carolina http://lwv.in/bingo/bingo-dog-song
[url=http://lwv.in/slot/slot-tech-average-salary]jimmy rocker casino gambling[/url] no deposit casino promotions [url=http://lwv.in/casino-online/sofitel-reef-casino-cairns]sofitel reef casino cairns[/url]
hotels near hardrock seminole casino hollywood florida http://lwv.in/jokers/movie-jokers-wild best lottery winning systems [url=http://lwv.in/casino-playing-cards/black-playing-cards]black playing cards[/url]

Anonym sa...

departed movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_tom_and_jerry_blast_off_to_mars_/]tom and jerry blast off to mars [/url] amadeus movie torrent http://moviestrawberry.com/films/film_eragon/ sci fi movie quotes
math applied in producing a movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_big_bully/]big bully[/url] movie 1408 http://moviestrawberry.com/films/film_rocky_ii/ wild child new movie
movie theaters co [url=http://moviestrawberry.com/films/film_black_narcissus/]black narcissus[/url] freetorrentgia movie
kamen rider movie download megaupload [url=http://moviestrawberry.com/films/film_20_years_after/]20 years after[/url] because i said so movie http://moviestrawberry.com/films/film_nightwish_end_of_an_era/ kate winslet movies movie
mature and young movie gallery [url=http://moviestrawberry.com/films/film_code_name_the_cleaner/]code name the cleaner[/url] wll smith matt damon movie http://moviestrawberry.com/hqmoviesbycountry/country_usa/?page=104 wild wild west movie

Anonym sa...

movie released [url=http://moviestrawberry.com/films/film_donkey_punch/]donkey punch[/url] amature porn movie http://moviestrawberry.com/films/film_futurama_into_the_wild_green_yonder/ mash the movie
movie comedy lesbion awakening [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_life_and_death_of_peter_sellers/]the life and death of peter sellers[/url] movie speed http://moviestrawberry.com/years/?page=4 movie the wild characters
teen movie galleries post [url=http://moviestrawberry.com/films/film_hot_shots_part_deux/]hot shots part deux[/url] spice girls the movie
horror movie tiviar [url=http://moviestrawberry.com/films/film_phantom_force/]phantom force[/url] pool sex movie http://moviestrawberry.com/films/film_ratatouille/ shemale blowjob movie
anastasia free movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_star_trek_v_the_final_frontier/]star trek v the final frontier[/url] movie box office dollars http://moviestrawberry.com/films/film_12_01/ moria movie review

Anonym sa...

british movie archive [url=http://moviestrawberry.com/films/film_29_palms/]29 palms[/url] what was the inspiration for the movie alien http://moviestrawberry.com/countries/?page=19 horrer movie pics
venus the movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_wanderers/]the wanderers[/url] movie character costumes http://moviestrawberry.com/films/film_perfect_hideout/ daily movie sex movie clips
movie listings sudbury [url=http://moviestrawberry.com/films/film_alfred_hitchcock_presents/]alfred hitchcock presents[/url] free celebrity movie porn
mature homemade lesbian movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_boiler_room/]boiler room[/url] free hardcore sex movie clip http://moviestrawberry.com/films/film_the_thomas_crown_affair/ make a movie
movie flight plan [url=http://moviestrawberry.com/films/film_merry_christmas_mr_lawrence/]merry christmas mr lawrence[/url] tv movie father shoots son horse http://moviestrawberry.com/films/film_all_about_eve/ reaction on silent hill movie

Anonym sa...

[url=http://onlinemedistore.com/products/viramune.htm][img]http://onlinemedistore.com/4.jpg[/img][/url]
clinical pharmacy specialist salaries http://onlinemedistore.com/products/eurax.htm novo fine 30 needles from pharmacy [url=http://onlinemedistore.com/products/trazodone.htm]pharmacy overnight us xanex[/url]
pharmacy weight set http://onlinemedistore.com/categories/anti-fungus.htm pharmacy florida 888 864 7808 [url=http://onlinemedistore.com/products/serophene.htm]serophene[/url]
philadelphia pharmacy job agengy http://onlinemedistore.com/products/hard-on.htm select specialty pharmacy employment [url=http://onlinemedistore.com/products/biaxin.htm]adipex online dr and pharmacy approval fedex overnight delivery[/url]
nellis afb sattelite pharmacy http://onlinemedistore.com/products/zelnorm.htm virginia board of pharmacy [url=http://onlinemedistore.com/products/elavil.htm]elavil[/url]

Anonym sa...

[url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/fludac.htm][img]http://onlinemedistore.com/1.jpg[/img][/url]
pharmacy employment trends newspaper article http://certifiedpharmacy.co.uk/products/procalisx.htm safe reliable offshore pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/vasotec.htm]federal pharmacy jobs[/url]
liscensed online pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/categories/blood-pressure.htm drug online pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/abilify.htm]abilify[/url]
xanax pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/eurax.htm where can i find free magazines for pharmacy technicians [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/catalogue/1.htm]pharmacy silagra brand name viagra cumwithus com[/url]
pharmacy ce podcast http://certifiedpharmacy.co.uk/catalogue/h.htm cvs pharmacy in atlanta [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/strattera.htm]strattera[/url]

Anonym sa...

[url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/mobic.htm][img]http://onlinemedistore.com/5.jpg[/img][/url]
organic pharmacy discount coupons http://certifiedpharmacy.co.uk/categories/anti-allergic-asthma.htm middletown pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/glucophage.htm]long term care pharmacy director[/url]
walgreens pharmacy dade city florida http://certifiedpharmacy.co.uk/products/chloramphenicol.htm online pharmacy europe [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/maxalt.htm]maxalt[/url]
dillon stores store 49 pharmacy 49 http://certifiedpharmacy.co.uk/products/oxytrol.htm pharmacy postgraduate research in australia [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/categories/erectile-dysfunction.htm]abc pharmacy west covina ca[/url]
generic drugs pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/categories/hypnotherapy.htm bob fisher boise pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/kamasutra-ribbed-condoms.htm]kamasutra ribbed condoms[/url]

Anonym sa...

[url=http://englandpharmacy.co.uk/products/prilosec.htm][img]http://onlinemedistore.com/1.jpg[/img][/url]
pharmacy workstation catalog http://englandpharmacy.co.uk/products/levitra-super-active-plus.htm tiajuana pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/topamax.htm]sam alexander pharmacy[/url]
online courses in pharmacy technician http://englandpharmacy.co.uk/products/zestril.htm online pharmacy imitrex mexico [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/nimotop.htm]nimotop[/url]
bob fisher boise pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/products/trental.htm pediatric pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/alavert.htm]pharmacy job offers[/url]
international pharmacy lists http://englandpharmacy.co.uk/products/actonel.htm testosterone pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/femcare.htm]femcare[/url]