24 mars 2010

Om kärnkraften är svaret, hur löd isåfall frågan?

Igår var det 30 år sedan svenska folket röstade för att avveckla kärnkraften. Det uppmärksammades med manifestationer runt om i landet, ackompanjerade av ett dånande ointresse i massmedia.

Trots det: kärnkraftsfrågan lever mer än på väldigt länge i vår. I juni röstar riskdagen om energipropositionen, det är ett vägskäl. Regeringen vill skrota avvecklingslagen och ge kärnkraftsindustrin möjligheten att expandera med nya reaktorer och effekthöjningar. Går propositionen igenom flyttas svensk energipolitik 30 år bakåt i tiden, men för ovanlighets skull är omröstningen inte avgjord på förhand. Om det ännu finns kvar några centerpartister med hjärta, hjärna och ryggrad, vilket jag tror att det gör, så inser det att detta är deras ödesstund som politiker. Då kan en majoritet i riksdagen gå emot propositionen.

Kärnkraften handlar om mycket mer än en teknisk lösning för energiförsörjningen. I grund och botten är det en fråga om makt, demokrati och balansen mellan samhällets rötter och toppar. Ja, hela samhällskroppens form: precis som pizza och joltcola formar bloggarens kroppshydda och precis så som fossila bränslen har format våra städer så formar kärnkraften specifika politiska och samhälleliga processer. Jag utvecklar detta lite mer i det tal jag höll vid den demonstration som Ung Vänster och Grön Ungdom arrangerade i Jönköping igår. Publicerar talet här nedan.

* * *

Jönköping 23 mars 2010

Mötesdeltagare!

Tillslut har det gått 30 år sedan folkomröstningen den 23 mars 1980 då svenska folket röstade för att avveckla kärnkraften. Vi tittar på klockan. Idag ska kärnkraften vara avvecklad, om folkviljan och det politikerna lovade den gången betyder något.

Folkomröstningen 1980 var slutpunkten på ett mycket långt arbete med att väcka medvetenhet kring kärnkraftsfrågan. Det var en kamp som inleddes av det socialdemokratiska kvinnoförbundet när de protesterade mot planerna på att skaffa svenska atomvapen. De socialdemokratiska kvinnorna var de första som tvingade ut kärnkraften från det manliga ingenjörsreservat där hela frågan hade förvarats inlåst som en angelägenhet för några få invigda (och där den nog trivdes rätt bra) och ut till en bredare debatt.

Under de sista åren fram till folkomröstningen bars kärnkraftsmotståndet av en aldrig förr eller senare skådad rörelse av rörelser. Bemannad och befolkad av miljöförbund, kvinnorörelser, fredsrörelser, bygdeförbund, solidaritetsorganisationer, oberoende fackföreningar, kyrkor, bondeorganisationer, politiska falanger ur alla partier utom moderaterna och folkpartiet och av hela politiska partier som vänsterpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna.

Av de partier som var med på linje 3 står vänstern ännu kvar vid samma position medan centerpartiet och kristdemokraterna idag har lagt sina tidigare värderingar på hyllan för att få ligga fot i moderaternas regering.

Den främsta uppgiften för kärnkraftsmotståndarna var lika enkel som den var stor: det var att folkbilda. Det var att berätta om hur kärnkraften fungerar, vilken sorts samhälle kärnkraften förutsätter och vilken sorts samhälle kärnkraften skapar.

Kärnkraftsmotståndarna gjorde synligt att olika energislag och olika energibärare, lämpar sig olika väl för att bygga ett demokratiskt samhälle på.

Och man sa: om kärnkraften är svaret på samhällets energiförsörjning, hur löd i såfall frågan?

Valet mellan att vara beroende av kärnkraft å ena sidan eller att använda en mångfald av lokala förnyelsebara energikällor som sol, vind, bergvärme, centralvärme, biobränsle, småskalig vattenkraft och energibesparingar å andra sidan – är ett val mellan ett samhälle där makt koncentreras och ett samhälle där makten kan fördelas jämnare.

Det här är blir väldigt uppenbart om man tittar på en vanlig karta över vårt land.

Hela Sveriges kärnkraftsproduktion är på en sådan karta samlad på tre punkter: vid Oskarshamn, Varberg och Norrtälje. Från dem går det högspänningsledningar åt alla håll som matar ut el på nätet. De här kraftverken ägs av tre stora bolag, Vattenfall, E.On och Fortum.

Om man ritar in Sveriges vindkraftsanläggningar på samma karta får man en bild som ser helt annorlunda ut. Istället för tre prickar blir det tusentals prickar spridda över hela landet. Istället för tre stora bolag blir det hundratals; småföretag, kommunala energibolag, enskilda gårdar och kooperativa föreningar.

Ritar man även in potentialen för takmonterande solceller som också producerar elenergi och teoretiskt skulle kunna leverera den elenergin ut på nätet - så som det fungerar i stor skala i Tyskland och Japan - då får man ännu många fler tusen prickar i ännu mindre skala. Här är det enskilda hushåll som själva är energiproducenter.

När energiförsörjningen började diskuteras i slutet på 70-talet så pekade kärnkraftens motståndare på just den här skillnaden mellan kärnkraften och andra energikällor.

Återigen: Om kärnkraften är svaret, hur löd isåfall frågan?

Om alla världens bilar drivs med fossila bränslen, då kan de oljeproducerande länderna i OPEC styra och ställa i ganska hög utsträckning.

Är vi beroende av E.Ons och Vattenfalls incestuöst korsägda kärnkraftsel, då har de stora bolagen en ganska god förhandlingssits och kan göra precis så som de gjort nu i vinter och ställa av några kraftverk när det är som kallast för att pressa upp elpriset utan att vi kan säga flasklock.

Om vi istället hade producerat elen lokalt och levererat ut på nätet, då hade maktrelationen varit den omvända.

Både kärnkraft och fossila bränslen är energikällor som fungerar precis som anabola steroider. De kan visserligen blåsa upp en kropp till groteska proportioner. De ger muskler som ser väldigt imponerande ut. Men under den mäktiga muskelvävnaden orsakar de problem som högt blodtryck, impotens, akne, psykiskt ohälsa, beroende och cancer. Bortom det som syns hopar sig problemen.

Vad kärnkraften framförallt kräver omkring sig för att fungera någorlunda säkert (100% säkerhet är ju som vi vet matematiskt och praktiskt omöjligt) är stabilitet:

Stabil försörjning med bränsle av rätt kvalitet i rätt tid, stabila kedjor för att flytta avfall till mellanförvar och slutförvar, stabil försörjning av välutbildad expertkompetens som kan både de nya och de gamla systemen, stabila högspänningsnät för eldistributionen, stabila underleverantörer som inte fuskar med komponenter eller utförande, stabila interna och yttre kontrollorgan, stabila myndigheter, stabila ägare, stabila medarbetare, stabila datorsystem, stabila finanser, stabil världsekonomi, stabila medborgare. Till och med stabila motståndare.

Ofta fokuserar man i diskussioner om kärnkraftens säkerhet på hur själva reaktorn fungerar, hur tät inneslutningen kan göras och så vidare, men den stora säkerhetsdimensionen finns utanför själva kärnkraftsverken. Civilisationsbygget som sådant.

Kärnkraften förutsätter helt enkelt att allting fungerar och i all evighet ska fortsätta fungera för att den inte ganska så fort ska bli direkt farlig. Det är små toleransmarginaler det handlar om och det är på det viset en mycket riskfylld konstruktion vi placerat i samhällets hjärta.

Det totala beroendet av stabilitet göder en särskild paranoia som breder ut sig från maktens cirklar i vår tid. Med ständigt alltmer avancerade och integritetskränkande metoder är de på sin vakt mot inbillade eller verkliga hot. I ett samhälle beroende av kärnkraft är ett övervakningssystem som FRA nog, dessvärre, en nödvändighet. Eller ter sig åtminstone så, för dem som har uppdraget att vaka över systemets stabilitet.

Det ligger mycket i vad Alvin Weinberg, chef för kärnforskningscentret Oak Ridge i USA konstaterade 1972, att mänskligheten genom att "ta atomkraften i sin tjänst har slutit ett Faust-avtal som kräver väldisciplinerade, auktoritära samhällen för all framtid för att behärska de inneboende farorna."

Kärnkraften är en föråldrad och kostsam teknik byggd på den gamla missuppfattningen att om man har någonting som är korkat i liten skala så blir det säkert rätt om man blåser upp det i mammutskala. Kärnkraften hålls vid liv enbart genom att den envetet odlar föreställningen om att vi inte har några alternativ.

Det har aldrig varit sant.

Det var inte sant när kärnkraften byggdes ut, det var inte sant vid folkmoröstningen 1980 och det är inte sant idag.

1971 hävdade kärnkraftsindustrins samarbetsorgan Centrala Driftsledningen att vi skulle behöva 250 TWh el 1990. Facit blev 140 TWh, trots att halva miljonprogrammet byggdes med uppvärmning genom direktverkande el för att få avsättning för elproduktionen från de kärnkraftsreaktorer som riksdagen redan beslutat om.

Då, precis som idag, blåste kärnkraftsindustrin upp siffrorna för att få det att framstå som helt nödvändigt med en eskalerad utbyggnad av kärnkraften. Idag påstår kärnkraftens förespråkare att det är ”orealistiskt att tro att inhemsk vindkraft och satsningar på andra alternativa energikällor kommer att kunna ersätta den svenska kärnkraften under de närmaste decennierna.”

Trots det kunde media förra året redovisa att det skulle räcka med att vindkraftbolagens aktuella planer fullföljdes, i kombination med 20% energieffektivisering för att ersätta kärnkraftens elproduktion i sin helhet. Det kunde genomföras redan fram till år 2020.

Sanningen är alltså att vi i Sverige skulle kunna avveckla kärnkraften ganska så omgående och övergå till 100% förnyelsebar elproduktion. Men en förutsättning för att vindkraften och andra alternativa energikällor ska kunna byggas ut är att det finns raka och tydliga besked om att kärnkraften kommer att avvecklas. Annars sker inte investeringarna.

Så, vad gör vår då regering?

Jo – i förra veckan presenterades energipropositionen som ger kärnkraftsindustrin rätt att ersätta nuvarande reaktorer med nya och samtidigt öka sin produktion med 50%.

Det är det största klivet tillbaka i svensk energipolitik på 30 år och den innebär att just i detta nu sker de största investeringarna på 30 år i svensk kärnkraft. 20 miljarder kronor investeras bara de närmaste fem åren för att reparera gamla system och trimma upp effekten i reaktorerna.

Det innebär samtidigt 20 miljarder mindre i investeringar som kunde ha placerats på förnybara och småskaliga energislag.

Varje krona som går till kärnkraft är en krona mindre som går till förnyelsebara energikällor och varje reaktor som får tillstånd att öka sitt effektuttag innebär ett minskat incitament att åstadkomma energieffektiviseringar och ett minskat marknadsutrymme för förnyelsebar energi. Alliansens energipolitik innebär en krympning av det framtida tillväxtutrymmet för förnyelsebara energikällor motsvarande 150% av kärnkraftens nuvarande produktion.

I Sverige svarar idag vindkraften som är en snabbt växande framtidsbransch globalt sett för omkring 1% av elförsörjningen. I Tyskland är andelen omkring 15%, trots att Tyskland har både mindre landyta och sämre vindförhållanden än Sverige. I Spanien svarar vindkraften för omkring 12% och i Danmark omkring 20%.

För Danmarks del har vindkraftsutbyggnaden inneburit att en stor tillväxtbransch vuxit fram. Idag går 90% av den danska vindkraftstillverkningen på export. Under 2008 levererade danska turbintillverkare mer än 50% av de vindkraftsturbiner som installerades runt om i Europa.

Det är en marknad där investeringsbehovet under den kommande femtonårsperioden beräknas till omkring 2000 miljarder kronor.

Man kan lugnt konstatera att Sverige har missat det tåget. Vi står fortfarande på perrongen och väntar på ett som drivs av uran-235.

Vid höstens val finns det därför en mycket tydlig skillnad. En röst på alliansen är en röst på kärnkraftsamhället och på en elmodell som sätter käppar i hjulen för utbyggnaden av självförsörjande, småskaliga och förnyelsebara energikällor.

De rödgröna, å andra sidan, kommer inte ge klartecken till några nya reaktorer. Målet är att lägga fast en klar och entydig tidtabell för kärnkraftens avveckling. Det är startpunkten för byggandet av ett hållbart och demokratiskt samhälle där elproduktionen finns i hela landet, där vi successivt genomför energibesparingar som sänker energikostnaderna och minskar resursanvändningen. Där vi inte längre behöver leva med ett uppblåst kärnkraftsindustriellt komplex på anabola steroider som formar samhället till sin groteska avbild.

, , ,

Läs: Birger Schlaug

17 kommentarer:

hannes2peer sa...

Tack för detta! Det är det bästa jag läst på jag vet inte hur länge.

Jag har tidigare inte reflekterat så mycket över makt- och centraliseringsfrågorna. För att anknyta till vad jag är engagerad mot, så ligger ju samma logik bakom kärnkraftspropagandan som Streamingtjänstpropagandan. Centraliseringen av makten lyfts fram som en nödvändighet för att stilla det framtida behovet av både energi och kultur.

Du knyter det till övervakningssamhället på ett väldigt övertygande sätt. Terroristhotet mot Kärnkraftverken kommer kunna användas för att motivera nästan vilken politisk galenskap som helst! Hjälp liksom! Detta är en parallell som är väldigt politiskt slagkraftig och har potential att öppna fler ögon än mina. Jag var visserligen mot kärnkraft innan jag läste detta, men nu vill jag plötsligt upp på barrikaderna liksom! :)

"Om kärnkraften är svaret, hur löd isåfall frågan?" Så jävla bra. Tack för att du återupplivade den sloganen!

Christofer sa...

Mycket, mycket bra skrivet! Något av det bästa och mest tänkvärda jag läst på länge.

Lantzelot sa...

"Om kärnkraften är svaret, hur löd isåfall frågan?"

Prova:
Om vindkraften är svaret, hur löd isåfall frågan?

eller:
Om solkraften är svaret, hur löd isåfall frågan?

eller:
Om vattenkraften är svaret, hur löd isåfall frågan?

eller:
Om biobränsle är svaret, hur löd isåfall frågan?

Jag finner samtliga slogans lika meningslösa som den första. Det är inte frågan om antingen eller, utan om både och.

Vi bör tillåta en mångfald av kraftslag, småskaligt och storskaligt. Alla kraftslag som uppfyller hårt ställda krav på säkerhet, tillförlitlighet, hållbarhet, miljö- och hälsopåverkan (med full konsekvens- och livscykelanalys i alla led) bör tillåtas, utan straffskatter eller subventioner för vissa av dem.

Jag såg Mats Odells debatt med Maria Wetterstrand på SVT häromdagen. För mig som kärnkraftförespråkare framstod hans argument för kärnkraften som visionslösa, "alternativen blir för dyra" var i princip hans enda argument. Och pinsamma upprepanden om "koldioxidfri energiproduktion" (tack Maria Wetterstrand för att du undvek att hugga på det enkla betet, ingen kraftproduktion är helt koldioxidfri).

En nyanserad debatt om vad för energikällor vi skall ha i landet behöver inte Mats Odells betongsosseargumentation. Men den kan också vara utan kärnkraftmotståndares överdrifter om "oerhörda konsekvenser", osakliga likställanden mellan svensk kärnkraft och Tjernobyl, eller svensk kärnkraft och kärnvapen, prat om föråldrad teknik och hänvisningar till Tage Danielssons fantastiska monolog.
Allt i syfte att demonisera ett visst kraftslag därför att man har bestämt sig på förhand för att man inte tycker om det.

Så Erik, kärnkraft är inte svaret, och inte det enda alternativet. Det är ett av många intressanta alternativ. Men så länge som kärnkraftmotståndare sätter debattnivån till ett "antingen eller" istället för att släppa dogmerna så kommer vi fortsätta att ha en politisk låsning i många år till. Och flera meningslösa slogans.

Martin Gustavsson sa...

Mycket bra tal. Du saetter verkligen huvudet paa spiken.
MVH
MrPerfect72
Medlem av www.aktivdemokrati.se

Erik Berg sa...

Lantzelot: Det var inte en slogan utan en uppmaning till att ställa precis de frågor du ställer för vart och ett av de energislag vi använder oss av. För vindkraften skulle frågan/designuppgiften kunna lyda ungefär såhär:

”Hur ser ett energisystem ut som har små risker och saknar militära tillämpningsområden. Som minskar fjärrberoendet, ökar den lokala makten, är fullständigt transparent och nåbart, begripligt för alla, inklusive politikerna, och kan byggas ut, bytas ut och utvecklas i många små steg anpassade efter efterfrågan och behov?”

Och för kärnkraftens del kunde den ursprungliga designuppgiften ha varit ungefär:

”En teknologi med militära tillämpningsområden, med risker som gör hemlighetsmakeri och kontroll nödvändigt. Som koncentrerar ägande och produktion och ställer stora krav på anpassning av samhället i övrigt, ger ett fåtal en stark påtryckningsmöjlighet mot flertalet och byggs ut i stora steg med stora kontrakt.”

Du tycks förorda mångfald i energisystemet? Bra, men medverka då till att stoppa propositionen. En expansion av kärnkraften med 50% som regeringen vill möjliggöra minskar mångfaldspotentialen.

Under alla omständigheter funkar kärnkraften särdeles dåligt i ett mångfaldigt energisystem, eftersom den skiljer sig från övriga energikällor på några fundamentala vis; för att få lönsamhet måste den operera i en helt annan skala och den har massförstörelserisker inbyggda som inga andra energikällor har. Att ha med kärnkraften i energimixen är alltså ungefär som att säga att vi ska ha en mångfald av deltagare på en fest, men en av deltagarna har ett problem: han kräver att festen ska anpassas efter honom, han har dåligt alkoholsinne, är psykiskt instabil och kan när som helst slå över och förvandla festen till ett kaos.

När fokus på en fest handlar om att hålla den instabila killen på rätt sida gränsen, då blir det en dålig fest. När ett samhälle blir mer bekymrat om att upprätthålla stabilitet för att hantera sina inbyggda risker än ett tillstånd av dynamisk förändring och öppenhet, när stärkt kontroll blir en mer pressande angelägenhet än fördjupad demokrati och frihet, ja då är vi på väg åt fel håll. Kärnkraftens form är egentligen främmande för en modern demokrati, och det är därför den är så anakronistisk. Det är en teknik som sätter grimma på demokratins potentiella utvecklingsdynamik.

Du tycker att kärnkraftens motståndare demoniserar, det kan ju få anse. Jag finner det mest intressant att kärnkraftens anhängare aldrig är intresserade av att diskutera det faktum att olika energisystem ger utrymme för och upphov till helt olika samhällssammansättningar.

Erik Berg sa...

Hannes: Kul att du plockar upp den tråden. Streamingtjänster och spotifiering, det är samma andas/intressens barn som kärnkraft. Jag har tidigare dragit parallellen till mainframe, stordatortekniken. Allihop är ”panopticonteknologier”. Kärnkraften är energisystemets panopticon och den perfekta ursäkten (och drivkraften) för den som vill bygga ett övervakningssamhälle. En ”FRA-implicit” teknologi om man såvill. Det är närmast en skyldighet från säkerhetsmakten att göra vad de kan för att skärpa övervakningen av alla potentiella hot mot stabiliteten när vi gjort oss beroende av en riskfylld teknik som kärnkraft.

Av det skälet kan man fråga sig hur folk som är FRA-motståndare och samtidigt kärnkraftsanhängare får ihop sin världsbild. Jag finner den positionen både naiv, oansvarig och ogenomtänkt. Kärnkraftsomröstningen i juni och FRA-frågan är aspekter av samma strid, nu gäller det att få folk att inse det.

Lantzelot sa...

"För vindkraften skulle frågan/designuppgiften kunna lyda ungefär såhär:
..."

Vänta nu, du ger det önskade svaret först och ställer sedan frågan så att den passar det svar du vill ha?

Vad det gäller militära tillämpningsområden så finns det tydliga historiska bevis för att den teknik som används för vindkraft även har använts militärt i flera årtusenden, och därmed uppfyller inte vindkraften din frågeställning.
Nu tycker säkert du och många andra att jag fånar mig, men det är samma slags argumentation som rutinmässigt används mot kärnkraften. Vi har kunskapen och det tekniska kunnandet att utnyttja kärn(vind)energi, och vi kan välja att använda vår kunskap och vårt kunnande till något gott (elproduktion) eller till något ont (kärnvapen/segeldrivna stridsfartyg).

Din frågeställning där svaret skall vara "vindkraft" saknar tillägget "och är tillgängligt 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan."
Jag ser på http://www.vindstat.nu (klicka på "Översikt") and elproduktionen för vindkraft under senaste månaden aldrig varit under 9% av installerad effekt. Det får anses vara väldigt bra i jämförelse med hur det såg ut i Januari, den var nere på 1% eller mindre ett flertal dagar under den kallaste perioden.

Givetvis är svaret på detta "mångfald", men om du då tar bort kärnkraft ur mångfalden och i nästa Januari har köldknäppar liknande de i år, samtidigt som vi har halvfulla vattendammar efter en regnfattig höst (med de faller nog i samma kategori som din frågeställning där du vill ha svaret "kärnkraft", så vi kanske inte har det alternativet alls?), var tänker du dig då få elen till ditt nästa tänkvärda blogginlägg?

"En expansion av kärnkraften med 50% som regeringen vill möjliggöra minskar mångfaldspotentialen."

Nu är jag inte helt med på alla delar av energiuppgörelsen (bor utomlands) men var får du 50% ifrån?
Om jag förstår uppgörelsen rätt så tillåts att gamla kärnkraftverk ersätts med nya på samma plats, OM NÅGON (kraftbolagen eller den elintensiva industrin) ÄR VILLIG ATT BETALA FÖR DET. Inga statliga subventioner till kärnkraft, vilket däremot kommer ges till utökad vindkraft i samma uppgörelse. Så vad är det som skall motarbetas?

Jag gillar dina liknelser även om jag inte håller med. Och du får gärna konkretisera vad du menar med "massförstörelsepotential", "dåligt alkoholsinne", "psykiskt instabil" och "kan när som helst slå över".

Du ser ett övervakningssamhälle just på grund av kärnkraften. Ja, den kräver vissa säkerhetsåtgärder som inte gäller för alla kraftslag, både för att förhindra större konsekvenser vid ett totalhaveri och för att förhindra yttre hot. Det är det senare du syftar på här och som du anser leder till hot mot demokratin. Men det gäller även för viss del av vår tunga industri, alla militära installationer, forskningslaboratorier, civil flygtrafik och alla offentliga framträdanden av regeringsmedlemmar och kungafamiljen.

Att vissa delar av vårt samhälle(energiproduktion) behöver vissa säkerhetsåtgärder innebär inte övriga delar av samhället(energislagen) behöver ducka eller inte kan existera.
Att man vill straffbeskatta vindkraftföreningar är skit, men det kan du inte belasta kärnkraften för.

Lantzelot sa...

"Jag finner det mest intressant att kärnkraftens anhängare aldrig är intresserade av att diskutera det faktum att olika energisystem ger utrymme för och upphov till helt olika samhällssammansättningar."

Här har den en bra poäng, det är nog få kärnkraftanhängare som ser fram emot en framtid där de åker till verkstan för att serva generatorn på sin taksnurra, och därför undviker de att diskutera ett sköngrönt småskaligt samhälle. Rätt eller fel, men många är nog inte intresserade av de visionerna.

Men åter till säkerhetsaspekterna och FRA-samhället ni utmålar. Känner du att dina demokratiska rättigheter är reducerade idag på grund av den kärnkraft vi har? Har du drabbats av att dina grundläggande mänskliga rättigheter har brutits just på grund av kärnkraften? Om inte, på vilket sätt förväntar du dig att det blir värre för att vi behåller kärnkraften i framtiden?

Lantzelot sa...

Såg just att hannes2peer kommentar var inne på samma spår som Erik (ber förresten om ursäkt för märkliga stavfel i mitt förra inlägg, det är givet vis DU och inte DEN som har en bra poäng...).
hannes2peer skrev:

"Terroristhotet mot Kärnkraftverken kommer kunna användas för att motivera nästan vilken politisk galenskap som helst! Hjälp liksom!"

På vilket sätt skiljer sig detta åt i framtiden mot den verklighet med terroristhot som vi lever i nu idag?

Och om ett potentiellt terrorhot mot kärnkraftverk lockar fram de sämsta sidorna hos staten, borde det då inte gälla även för potentiella terrorhot mot exempelvis Suorvadammen i Lule Älv? Eller farliga godstransporter på järnväg (ofta genom centrala stadsdelar)? Eller alla situationer där mer än 100 personer befinner sig inom ett begränsat område?
Hjälp liksom!

Åter igen demoniseras just kärnkraften, och i det här fallet har ni mage att göra det med hot om en polisstat.

hannes2peer, när får vi se dig på barrikaderna med plakat som säger "Stoppa vattenkraften" eller "Stoppa stora folksamlingar"?

Jonas Ström sa...

Detta med effekthöjningarna är intressant, och hur lite de har diskuterats. På Energitinget förra veckan i sessionen: "Kärnkraft - framtida tekniker" beskrev kärnkraftsindustrin stolt att effekthöjningarna när de är klara kommer att överstiga kapaciteten av Barsebäck. Man gjorde alltså bara en politisk manöver när man la ner Barsebäck och flyttade produktionen bort från danskarna till de andra reaktorerna.

Lantzelot sa...

Jonas ström sa;
"Detta med effekthöjningarna är intressant, och hur lite de har diskuterats. ..."

Ah, nu förstår jag vad Erik menade med 50% ökning (rätta mig om jag fortfarande har missförstått).
Ni är alltså emot att man, oavsett kraftslag, försöker utnyttja det så effektivt och resurssnålt som möjligt, eftersom det då blir för bra och minskar potentialen för andra kraftslag att slå sig in på marknaden?

Det här är ju ett fantastiskt resonemang, rena Ludditismen.
Med samma filosofi bör vi också förbjuda vindkraftverk större än 1 MW, motverka forskning och utveckling av vindkraft med högre verkningsgrad, samt placera alla vindkraftparker i områden där det inte blåser så mycket, så att de inte hotar andra kraftslag att komma fram.

Men förlåt mig, jag glömde att så kan man inte resonera. Vindkraftverk är ju goda frihetsmöllor medan kärnkraftverk är onda polisstatsövervakningscentraler.
Demoniseringen förekommer på många plan, det här var ett nytt ett för mig.

Martin Gustavsson sa...

Ja, Tjernobyl borde man koert paa 200% mycket tidigare. Helt enig. Daa hade man ju faatt ut mer billig el innan det small. Foersaekringen slog vael ut vael hoppas jag?

Vi har vael foersaekrat kaernkraften hoppas jag? Naagon som kollat upp kostnaden foer foersaekringen?

Kerstin sa...

"Kärnkraften - den heliga enfalden!"
Som vi sade när vi argumenterade för NEJ-alternativet i omröstningen - då för trettio år sedan.

Lantzelot sa...

Kerstin sa:
" "Kärnkraften - den heliga enfalden!"
Som vi sade när vi argumenterade för NEJ-alternativet i omröstningen - då för trettio år sedan."

Och det var lika fel då som nu, ytterligare en meningslös slogan.
Möjligtvis kan man prata om tvåfald eftersom vi brukar ha omkring 45% el från kärnkraft och ungefär lika mycket från vattenkraft. Så Kerstin, jag ser fram emot att se dig på barrikaderna tillsammans med hannes2peer, ivrigt demonstrerande mot kärnkraft OCH VATTENKRAFT.

Heder åt Erik Berg för att han åtminstone följer sin tid och FÖRSÖKER hitta nya argument mot kärnkraften. Men det återstår för honom att visa att vi redan idag lever i en polisstat på grund av den.

Klas sa...

@Erik Berg.
Du har en poäng, fast ändå inte.
Att klumpa ihop och centralisera vissa funktioner och utnyttja samarbete istället för att var och en skall vara på sin lilla plätt, har ofta väldigt stora fördelar i form av mkt högre effektivitet samt att man då kan utnyttja med specialiserade kunskaper.

Om både du och jag skall odla mat, underhålla vår kraftstation och allting annat så gör vi det sämre än om vi delar upp sysslorna och du är bättre på maten och jag bättre på elen - tex

Nackdelen är ett sårbarare samhälle (om du inte kan fixa maten så ligger jag sämre till och vice versa).

Vi kommer inte ha ett sånt "antingen eller" när det gäller elförsörjning.
Vi kommer troligtvis har ett både och.

Nu visar det sig, både genom teoretiska beräkningar, och i praktiken - att elen från vindmöllor och de fåtal solpaneler som vi kan få att bära häruppe - att decentraliserad el inte räcker till - på långa långa vägar !!

Då lägger vi till vattenkraft och kärnkraft här i Sverige (vi slipper därmed olja och kol för det mesta)- och får det, nästan, att räcka.
Sen säger vi: Ok, vi vill öka kärnkraftselen för den är billig att bygga ut (relativt sett !) och finns 24/7.

Betyder det att småkraftverken inte har ngn plats ??

Nej naturligtvis inte !!
Men istället för att bygga stora. dyra OCH naturpåverkande (jo det är dom i alldeles för många fall - särskilt om man ser till antal effektiva Kwh/kvm!!) vinkraftsparker så bygger vi vattenkraft eller känrkraft - och vattenkraften vill vi inte bygga ut mer.

Småskaliga anläggningar är inte en konkurrent i detta fallet utan har andra syften (byalag, eller enskilda personer/företag)
/K

Klas sa...

tillägg: Tänk på att vindkraften ligger kring MAX 20-30% av installerad effekt där kärnkraften, i våra gamla "skrotverk" ligger på ca 85% (finnarna har ca 95%) !

/K

Rikard sa...

@Lanzelot:
Din frågeställning där svaret skall vara "vindkraft" saknar tillägget "och är tillgängligt 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan."
Jag ser på http://www.vindstat.nu (klicka på "Översikt") and elproduktionen för vindkraft under senaste månaden aldrig varit under 9% av installerad effekt. Det får anses vara väldigt bra i jämförelse med hur det såg ut i Januari, den var nere på 1% eller mindre ett flertal dagar under den kallaste perioden.


Statistik 2007-2009: Unplanned Capability Loss Factor:

IAEA NUCLEAR POWER PLANTS INFORMATION

Sverige toppar listan med 13.1% oplanerad kapacitetsförlust 2007-2009. Under 2009 slogs något slags rekord med 20.7% UCL.

Med andra ord, kärnkraft kvalificerar knappast heller för 24/4, särskilt inte i Sverige.