21 maj 2006

En bostadsutställning i verkligheten


Under senare år har vi sett en ändlös radda fashionabla bostadsutställningar som alla har missat målet med ljusår. Vilket mål? Målet att bygga bra bostäder för vanligt folk, med ett diskbänksrealistiskt perspektiv. I Helsingborg genomfördes bostadsutställningen H99 då norra hamnen exploaterades med exklusiva bostäder för stinna plånböcker och ungefär samma väg gick det i Malmös Bo01 och Hammarby Sjöstad.

Över samtliga utställningar svävade ytliga ekologiska principer som i färdigt utförande var halvt bortglömda eller förvandlade till meningslösa gester. Av eventuella sociala tankar blev det inte mer med Bo01 än ett till intet förpliktigande resonemang om att sundspromenaden skulle fungera som "hela stadens vardagsrum". Återstår att se om den någonsin kan bli annat än en promenad inne i ett dyrt bostadsområde.

En bostadsutställning som kan bli någonting helt annat är Bo06 i Tensta. Utgångspunkten är lovande: att behandla de utmaningar som förorten möter i framtiden. Det är en utställning som tar sin utgångspunkt i Tenstas många kvalitéer. På utställningens hemsida står det:
"1970-talets planeringsideal bars av en stark övertygelse om stadsbyggandets förmåga att genom omsorgsfull planering och funktionella bostäder skapa goda boendemiljöer för den växande stadens befolkning. Resultatet blev förorten. Nu arrangeras för första gången en bostadsutställning som enbart behandlar utmaningarna när förorten möter framtiden."
Om miljonprogrammets dubbla ansikten skriver man insiktsfullt, med förmåga att hålla två nödvändiga tankar samtidigt i huvudet:
"I miljonprogrammets bostadsbyggande möttes välfärdspolitik, bostadsforskning och industriell produktionsteknik. Resultatet blev ett storskaligt bostadsbyggande med goda grundkvaliteter men med stor likformighet."
Miljonprogrammet är den mest målmedvetna välfärdsutbyggnad som genomförts i vårt land. Det skall inte glömmas - eller gömmas - bort att det finns stora kvalitéer i lägenhetsbeståndet och att miljonprogrammet inneburit en kraftigt höjd lägenhetsstandard. Samtidigt, förstås, som känt är, finns det gigantiska brister. Tensta Bo 06 tar sin utgångspunkt i dessa parallella förhållanden.

Många miljonprogramsområden är slitna och står nu inför omfattande upprustning, det kommer innebära stora investeringar för byggbranschen och samhället och rikta mycket uppmärksamhet mot områden som annars mest figurerar i negativ nyhetsrapportering. Det är i sig positivt. Samtidigt öppnas det även ett fönster för att dra nytta av upprustningarna till att genomföra utvecklingsåtgärder, göra förorterna mer småskaliga och stärka den identitet som med tiden formats i olika områden. Även detta bildar fond för Tensta Bo06 som därmed blir ett viktigt avstamp för ett dominerande stråk i nästa decenniums bostadsbyggande:
"Samtidigt som miljonprogrammets bostäder behöver rustas upp krävs nu även andra kompletterande insatser [...] genom kompletteringsbyggande, tillbyggnader, ombyggnader, och upprustning."
I princip ända sedan det blev färdigställt har ständigt olika sk turn-aroundprojekt prövats i problemstämplade miljonprogramsområden. Resultaten har varit blandade. I Navestad utanför Norrköping revs de två översta våningarna på de monumentala ringarna för att ta ner skalan och minska antalet outhyrda lägenheter. I Gårdsten har ett socialt arbete, format underifrån, framgångsrikt kombinerats med ombyggnader av bostäder och utemiljöer.

De utvecklingsprojekt som idag planeras i Tensta utgår från stadsdelens möjligheter. På gavlarna till husen på Tensta Allé 44 och 48 bygger Svenska Bostäder 22 nya hyreslägenheter och tätar därmed till stadsrummet. I Järingegränd bygger JM 16 moderna lågenergiradhus med äganderätt. Familjebostäder driver tre bostadsanpassningsprojekt där man bl a visar hur två trerumslägenheter kan bli en femrumslägenhet och en etta. Bara några av de många spännande projekten. Genomgående står rimliga bostadspriser, blandade upplåtelseformer och ekologiska förtecken i centrum.

Sammanfattningsvis: Äntligen en bostadsutställning som tar sin utgångspunkt i vår verklighet. Det kan bli hur bra som helst. Besök hemsidan och boka in ett besök. Utställningen pågår 17-27 augusti.

Inga kommentarer: